П е р е л і к
екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки
"Системна інженерія"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин
1 курс
1Вища математика2461Іноземна мова54
2Історія України1082Фізика108
3Вступ до фаху1083Дискретна математика144
4Алгоритмізація та програмування90
2 курс
1Вища математика1221Українська мова ( за професійним спрямуванням)54
2Електротехніка та електроніка 1802Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси90
3Об'єктно-орієнтоване програмування993Пакети прикладного програмування90
4Філософія1084Іноземна мова54
5Теорія алгоритмів1265Електродинаміка108
3 курс
1Мікропроцесори та їх застосування1081Метрологія та вимірювання108
2Системний аналіз1622Теорія інформації180
3Українська мова ( за професійним спрямуванням)273Операційні системи144
4Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів1624Психологія/Соціологія72
5Правознавство/Валеологія72
4 курс
1Математичне моделювання складних систем1801Спеціалізовані мови програмування180
2Охорона праці542Системи управління складними комп'ютерними мережами126
3Компоненти складних комп'ютерних мереж1803Математичні методи дослідження операцій144
4Основи експлуатації складних систем724Екологія54
5Виробнича практика180
5 курс
(магістр)

1Педагогіка і психологія вищої школи541Інтелектуальна власність36
2Ухвалення рішень при управлінні складними комп'ютеризованими системами1442Методика викладання у вищій школі54
3Проектування складних IУC1443Методологія і організація наукових досліджень72
4Засоби програмування для багатопроцесорних систем1444Цивільний захист (диференційний)54
5Захист інформації1085Сучасні мережеві технології144
6Сучасні методи аналізу комп'ютерних систем управління126
5 курс
(спеціаліст)

1Педагогіка і психологія вищої школи541Інтелектуальна власність36
2Ухвалення рішень при управлінні складними комп'ютеризованими системами1442Методика викладання у вищій школі54
3Засоби програмування для багатопроцесорних систем1443Методологія і організація наукових досліджень72
4Проектування складних IУC1444Цивільний захист (диференційний)54
5Захист інформації1085Сучасні мережеві технології144
6Сучасні методи аналізу комп'ютерних систем управління126

CSD
Перелік іспитів та заліків

Перелік заліків, іспитів і курсових робіт винесених на зимову сесію 2017/2018 ЗавантажитиПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ