Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук. Напрям "Комп’ютерні науки", освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, форма навчання заочна

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Кількість

годин

Кількість кредитів

ECTS

Розподіл за семестрами

Заліки

Екзамени

1

Філософія

108

3


3

2

Історія української культури

72

2


2

3

Іноземна мова

216

6

1-3

4

4

Історія України

108

3


1

5

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

3-4

5

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної ) підготовки

1

Вища математика

594

17


1-5

2

Фізика

405

14

1,3,4

2

3

Інженерна і комп’ютерна графіка

108

3

4


4

Дискретна математика

162

5

1

2

5

Теорія ймовірностей і математична статистика

130

5

3

4

6

Програмування та алгоритмічні мови

342

9,5

2

1,3

7

Об’єктно-орієнтоване програмування

342

9,5

2,4

3

8

Системний аналіз та розробка програмного забезпечення

198

6

7

8

9

Екологія

54

2


7

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

1

Електротехніка та електроніка

144

6


5

2

Комп’ютерна схемотехніка

216

5


4

3

Архітектура комп’ютерів

180

5


5

4

Системне програмування і операційні системи

306

3


3

5

Технологія програмування

108

3

4


6

Організація баз даних та знань

290

8,5

6

7

7

Мови прикладного програмування

360

6

6

5

8

Комп’ютерні мережі

36

3


8

9

Оптоінформатика

180

3


6

10

Моделювання систем

180
11

Чисельні методи

180

4

7


12

Економіка і організація виробництва

72

3

2,3


13

Менеджмент

54

3

6


14

Безпека життєдіяльності та охорона праці

108

7,5

5

6

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1

Обробка графічної і текстової інформації

124

3,5

1

2

2

Основи проектування інформаційних систем

108

3


5

3

Інтернет технології та розподілені обчислення

126

3,5

3


4

Математичні методи оптимізації

135

4


5

5

Математичні методи дослідження операцій

135

4


7

6

Системи автоматичного контролю і управління

162

6


6

7

Паралельні обчислювальні процеси

108

3


8

8

Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів

216

7


7

9

Комп’ютерне моделювання динамічних систем

54

1,5

8


10

Математична статистика в автоматизованих системах

189

6


6

11

Комп'ютерна ергономіка

108

3

8


12

Виробнича практика

162

5

7


13

Переддипломна практика

216

12

8


Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

Дисципліни вільного вибору студента

1

Військова підготовка

1044

29

5,7

8

Професійна орієнтація “Комп’ютерне управління атомно - ядерними технологіями” (КУАЯТ)

1

Автоматизація управління плазмовими технологіями

108

3

5,6


2

Ядерно-фізичні технології

108

3


7

3

Алгоритми комп'ютерної фізики

162

5


8

Професійна орієнтація “Комп’ютерне управління складними інформаційними системами” (КУСІС)

1

Моделі нейронних систем штучногоінтелекту

162

5

5,5


2

Теорія експертних систем

108

3


8

3

Квантові комп'ютери

108

3

8

 

CSD

Навчальні плани

Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук (упорядкований за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання):
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, денна;
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, заочна;
- напрям "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", бакалавр, денна;
- напрям "Системна інженерія", бакалавр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, магістр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, заочна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, магістр, денна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, спеціаліст, денна.


КБ - бакалавр - денна

КН - бакалавр - денна

КН - бакалавр - заочна

СІ - бакалавр - денна

ІУСТ - магістр - денна

ІУСТ - спеціаліст - денна

ІУСТ - спеціаліст - заочна

СУА - магістр - денна

СУА - спеціаліст - денна