Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Студенти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” не лише працюють із сучасною обчислювальною технікою і програмним забезпеченням, а й застосовують їх для створення інформаційних та керуючих систем.

 

Програма підготовки

 

Опис програми

Студенти не лише працюють із сучасною обчислювальною технікою і програмним забезпеченням, а й застосовують їх для створення інформаційних та керуючих систем. Вивчають основи проектування систем автоматизації, комп’ютерного управління, сучасні технології автоматизації і комп’ютерні технології, технічні засоби автоматизації, виробничі процеси та обладнання автоматизації, комп’ютерно-інтегровані технології, цифрові системи управління та обробки інформації, мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації тощо.

Випускники можуть працювати на підприємствах, що займаються засобами автоматизації, мікропроцесорною й обчислювальною технікою, на посадах фахівця з механізації та автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем управління виробництвом, комп’ютерних систем, програмного забезпечення комп’ютерів, налагодження та випробування, організації експлуатації та ремонту.

Передумови для вступу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерна інженерія

Особливістю підготовки фахівців освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи).

Програма підготовки

 

Опис програми

Студенти отримають універсальні знання в таких областях, як проектування комп’ютерних  систем за допомогою сучасних інформаційних технологій; розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в різних галузях. Створення інтелектуальних комп’ютерних систем із використанням принципів побудови систем зі штучним інтелектом; створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем; використання комп’ютерних технологій у технічних і людино-машинних системах.

Рівень підготовки бакалавра передбачає гуманітарну, фундаментальну і початкову спеціальну підготовку. Особливістю підготовки є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню методів управління, проектування та експлуатації таких систем.

Передумови для вступу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика — базовий напрям (спеціальність) у галузі інтелектуальних систем управління.

Програма підготовки

Опис програми

Навчання фахівців за програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» націлено на формування у студентів cучасних уявлень у таких областях:

проектування систем управління різними об’єктами за допомогою сучасних інформаційних технологій;

розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в галузі управління будь-якими об’єктами в реальному часі;

створення інтелектуальних систем з використанням принципів побудови систем зі штучним інтелектом;

створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем управління;

використання принципів управління в технічних і людино-машинних системах.

Особливістю підготовки спеціалістів є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню методів управління, проектуванню та експлуатації таких систем.

Випускнику присвоюється кваліфікація Спеціаліст

спеціальність — «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

кваліфікація — «Фахівець з систем управління та автоматики».

Випускник може займати посаду Наукового співробітника в науково-дослідних і проектних організаціях; інженера на підприємствах і фірмах, що займаються розробкою систем автоматизації, комп’ютерних систем управління, інформаційно-керуючих і комунікаційних систем; провідного розробника або програміста, в компаніях і фірмах, що розробляють програмне забезпечення; комп’ютерного аналітика та системного адміністратора.

Передумови для вступу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки це фундаментальні наукові знання в поєднанні з вмінням використовувати їх для вирішення практичних задач у сучасних інформаційних технологіях.

Програма підготовки

 

Опис програми

В області комп’ютерних наук фундаментальні знання вивчаються в таких розділах: формалізація і алгоритмізація процесів збору, передачі та обробки інформації, архітектура комп’ютерів і операційні системи, розробка програмного забезпечення та мови програмування, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та інтелектуальна обробка потоків даних, взаємодія людини з комп’ютерними системами і робототехніка.

Випускники освітньої програми будуть вміти проектувати комп’ютеризовані системи збору та інтелектуальної обробки даних і оптимально реалізовувати ці системи з використанням сучасних мов програмування.

Освітня програма забезпечує високу конкурентоспроможність випускників за рахунок їх швидкої адаптації до нових інформаційних технологій.

Передумови для вступу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кібербезпека

Кібербезпека — це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних.

Програма підготовки

 

Опис програми

Кібербезпека — це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. Кібербезпека забезпечує захист ресурсів (інформація, комп’ютери, сервери, підприємства, приватні особи). Кібербезпека покликана захистити дані на етапі їх обміну та збереження. До таких заходів безпеки входять контроль доступу, навчання, аудит та оцінка ризиків, тестування, управління та безпека авторизації.

Спеціаліст з кібербезпеки займається розробкою охоронних систем для різних комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює власні та сторонні розробки для уникнення ризиків витоку відомостей, що становлять державну або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію. Дана професія є порівняно молодою й отримала широке розповсюдження у зв’язку із впровадженням комп’ютерних та мережевих технологій практично в усіх організаціях — від невеликих комерційних фірм до органів держбезпеки.

Випускник повинен адаптуватися до зростаючих потоків інформації та наслідків науково-технічного прогресу, постійно засвоювати новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовуючи сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук. Також оцінювати за різноманітними інформаційними джерелами тенденції впливу змін соціально-економічних відносин на техніко-економічний стан свого підприємства та галузі інформаційної безпеки, використовуючи фундаментальні знання.

Передумови для вступу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерні науки — сукупність теоретичних і практичних знань, які використовують у своїй роботі фахівці в галузі обчислювальної техніки, програмування, інформаційних систем і технологій.

Програма підготовки

 

Опис програми

У галузі комп’ютерних наук зазвичай виділяють такі основні розділи: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектура комп’ютерів, операційні системи та комп’ютерні мережі, розробка програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніка, комп’ютерна графіка, взаємодія людини і комп’ютера тощо. Традиційно комп’ютерні науки мають більш тісні зв’язки з математикою. Зі свого боку, комп’ютерні науки здійснюють вагомий вплив на математику.

Факультет комп’ютерних наук входить до Інституту високих технологій університету. У рамках інституту створено навчально-наукові комплекси у провідних наукових установах України, зокрема в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут», Науковому фізико-технологічному центрі Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, Національному космічному агентстві України. На базі цих комплексів студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики. Інститут підтримує стосунки з провідними науковими установами Росії, Німеччини, США, Канади, Польщі, де кращі студенти проходять ознайомчі та дипломні практики, а випускники — довгострокове наукове стажування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Безпека інформаційних і комунікаційних систем — це напрямок, пов’язаний з розробкою і реалізацією комплексних систем захисту інформації в установі (підприємстві, фірмі).

Програма підготовки

 

Опис програми

Протягом навчання за програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» магістр набуває практичних навичок з організації безпеки операційних систем і баз даних, технічного захисту інформації, антивірусного захисту, безпеки Web-сервісів.

Магістри адаптовуються до зростаючих потоків інформації та наслідків науково- технічного прогресу, постійно засвоюють новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовують сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук.

Фахівці з інформаційної безпеки можуть працювати у провідних наукових і науково-виробничих центрах України, що вирішують питання створення, розробки, використання, впровадження систем захисту інформації.

Випускники мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі кращих університетів США, Німеччини, Канади, Японії та інших країн світу. Факультет комп’ютерних наук входить в Інститут високих технологій університету. У рамках інституту створено навчально-наукові комплекси у провідних наукових установах України, зокрема у Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут», Науковому фізико-технологічному центрі Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, Національному космічному агентстві України. На базі цих комплексів студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики. Інститут підтримує стосунки з провідними науковими установами Росії, Німеччини, США, Канади, Польщі, де кращі студенти проходять ознайомчі та дипломні практики, а випускники — довгострокове наукове стажування.

Передумови для вступу