Кафедра безпеки iнформацiйних систем i технологiй

Кафедра створена в 2008 році і є випускаючою за напрямом підготовки – 6.170101 «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» та спеціальністю – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Напрям діяльності: підготовка фахівців і проведення наукових досліджень в галузі комплексного захисту складних інформаційних та комунікаційних систем.

Особлива увага приділяється моделям та методам забезпечення основних послуг безпеки, таких як: конфіденційність інформації; цілісність інформації; доступність системи; спостережливість інформаційної технології. Вивчаються апаратні та програмні засоби забезпечення безпеки інформації, а також методи, що спрямовані на запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації. Велика увага приділяється вивченню та використанню сучасних методів криптографічного захисту інформації.
Проведення занять в навчальній лабораторії кафедри

Презентація кафедри :Завантажити

Діяльність випускників за призначенням: державні установи, науково-дослідні організації, комерційні та банківські структури.

Напрями наукових досліджень

 • Теорія та практика розробки сигнально-кодових конструкцій для забезпечення захисту інформаційних систем (проф. Сорока Л.С., доц. Рассомахін С.Г.);
 • Розробка та дослідження інформаційних та телекомунікаційних систем з гарантованою безпекою (проф. Кузнєцов О.О., доц. Руккас К.М.);
 • Адміністративно-методологічні моделі та методи управління інформаційною безпекою (проф. Кузнєцов О.О.);
 • Методи і моделі розробки інформаційних систем із різними правами доступу (доц. Єсін В.І.).

Навчальні дисципліни, програми

Викладачі та наукові співробітники кафедри

Рассомахін Сергій Геннадійович. Завідувач кафедри, доктор технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць, підготував 4 кандидатів наук. Коло наукових інтересів: перешкодостійкість і безпека даних в інформаційних і комунікаційних системах. Викладає дисципліни: основи інформатики та застосування ЕОМ, вступ до фаху, компоненти складних комп’ютерних мереж, безпека бездротових мереж.

E-mail:bist@karazin.ua

 

Горбенко Іван Дмитрович.. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Автор 18 підручників і монографій, понад 150 статей, 85 патентів, 180 доповідей.

Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація. Викладає дисципліни: прикладна криптологія; криптографічні системи і протоколи; технологія створення систем захисту інформації.

 

Долгов Віктор Іванович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки УРСР, Почесний радист СРСР. Автор 6 підручників і монографій, понад 200 статей, понад 80 винаходів і патентів.

Сфера наукових інтересів: технології блокового симетричного шифрування; методи криптоаналізу.

Викладає дисципліни: теорія чисел; теорія груп і кілець; методи криптоаналізу.

Кузнецов Олександр Олександрович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор понад 300 наукових праць.Іменний стипендіат Президента України (1998-2001 роки); переможець відкритого конкурсу наукових та науково-технічних проектів Міністерства освіти та науки України (2003-2004 роки); переможець міського конкурсу «Молода людина року» у номінації «Наукова діяльність» (2005 рік); переможець першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2006 рік); лауреат всеукраїнської програми підтримки та розвитку інновацій «Ідеї – в життя» міжнародного фонду «Technobridge». Сфера наукових інтересів: завадостійка передача інформації; алгебраїчна теорія кодів; теорія автентифікації; криптографія та стеганографія. Викладає дисципліни: теорія чисел; теорія груп і кілець; стеганографія.Громико Ігор Олексійович. Професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, автор більше 140 наукових праць, патентознавець, метролог. Винахідник СРСР. Коло наукових інтересів: побудова базових основ інформаційної безпеки, розробка загальної парадигми захисту інформації в Україні, розробка Кодексу України про інформаційні правопорушення, розробка теоретичних основ та діючих базових функціональних елементів для принципово нової квантової системи дистанційного отримання інформації в акустичному діапазоні з поверхонь приміщень, дослідження матеріальних процесів суб’єктного подолання просторово-часового континууму з метою отримання ретро- та експрес-інформації про події та явища, дослідження можливості локального обмеження процесу поширення акустичних коливань у повітряному просторі. Викладає дисципліни: комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; основи інформатики та обчислювальна техніка.


Замула Олександр Андрійович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, доцент, автор більше 120 наукових праць. Коло наукових інтересів: синтез та аналіз шумоподібних сигналів, завадозахищені інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС), створення захищених ІТС. Викладає дисципліни: комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід; управління інформаційною безпекою; нормативно-правове забезпечення інформаційною безпекою.
Єсін Віталій Іванович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, доцент, секретар вченої ради факультету комп’ютерних, автор більше 130 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: моделі і методи розробки баз даних інформаційних систем і забезпечення їх безпеки. Викладає дисципліни: теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; захист інформації; безпека інформації..

 

Сватовський Ігор Іванович. Доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 70 наукових праць. Коло наукових інтересів: перешкодостійке кодування, перешкодостійкі інформаційно-телекомунікаційні системи, методи підвищення захищеності передачі цифрової інформації по радіоканалах. Викладає дисципліни: безпека бездротових мереж; захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах; моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем; управління інформаційною безпекою.

 

Лисицька Ірина Вікторівна. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор 3-х учбових посібників, монографії, понад 90 наукових праць. Сфера наукових інтересів: технології блокового симметричного шифрування; методик криптоаналізу. Викладає дисципліни: теорія складності обчислень; спецрозділи математикизахист інформації в комп¢ютерних системах;електронний документообіг.

 

Потій Олександр Володимирович. Професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор технічних наук, професор, автор понад 100 наукових праць. Сфера наукових інтересів: криптографічний захист інформації, криптографічні системи і протоколи, побудова сучасних захищених інформаційно-комунікаційних систем, стандартизація та сертифікація. Викладає дисципліни: прикладна криптологія; міжнародная стандартизація в галузі інформаційної безпеки, адміністрування захищенних інформаційно-телекоммуникаціних систем.


Єсіна Марина Віталіївна. Аспірант кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, асистент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна,

Коло наукових інтересів: криптографічний захист інформації, дослідження методів та моделей багатофакторної автентифікації .

Видання кафедри

О.В. Потій, А.В. Лєншин, Л.С. Сорока, В.І. Єсін, Б.І. Мороз. Інфраструктура відкритих ключів: технології, архітектура, побудова та впровадження. Анотація (614Кб).

Есин В. И., Кузнецов А. А., Сорока Л. С. Безопасность информационных систем и технологий – Х.: ООО «ЭДЭНА», 2010. - 656с. Анотація книги (284Кб).

Сорока Л.С. Основи теорії мінімально-надмірних сигналів. Математичні моделі та засоби обробки: Монографія. - Х.: МОУ, ОНДІ ЗС, 2006. - 280 с.

Основи теорії інформації та кодування.: Навчальний посібник./Сорока Л.С., Рассомахин С.Г. та ін. - Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. - 264 с.

Руккас К.М., Кучук Г.О. та ін. Фрактальный анализ процессов, структур и сигналов. Монографія. - Харьков: «НЭО Энергоперспектива», 2006. - 346 с.

Сорока Л.С., Рубан І.О. та ін. Сучасні телекомунікаційні системи у цивільному захисті. Підручник. - Харків, 2008. - 255 с.

 


Department of information systems and technologies security

The department was founded in 2008 and graduates in the direction of training 6.170101 “Information and communication systems security” and speciality “Information and communication systems security”.

The direction of activity:training of specialists and carrying out scientific explorations in the sphere of complex information and communication systems security.

Special attention is paid to models and methods of providing general services of security, such as information privacy; information integrity; system accessibility; information technology observability. Hardware and software facilities of information security provision studied also methods to protect this information. Great attention is paid to studying use of up-to-date methods of cryptographic information security.

Graduates work in governmental establishments, scientific and organizations, commercial and bank institutions.

Scientific research

 • Theory and practice of signal and code compositions for information systems security providing (prof. L.S. Soroka, assoc.prof. S.G. Rassomahin).
 • Development and research of information and telecommunication systems with guaranteed security (prof. O.O. Kuznetsov, assoc.prof. K.M. Rukkas);
 • Administrative and methodological models and methods of information security management (prof. O.O. Kuznetsov);
 • Methods and models of information systems with different access modes development (assoc.prof. V.I. Yesin).

Subjects

 • Group, field and ring theory;
 • Number theory
 • Security systems of information and telecommunication systems and networks design.
 • Database and intelligent database organization;
 • Normative and legal provision of information security;
 • Application cryptology;
 • Information and communication systems and networks security;
 • Complex systems of information security;
 • Systems of technological information security;
 • Information security management;
 • State information security fundamentals;
 • Information protection in complicated systems management;
 • Information and coding theory;
 • Organizational maintenance of informational security.