Про штучний інтелект та інформаційні технології


Моделювання процесів на основі нових інформаційних технологій та систем штучного інтелекту

Звільнення вчених від кропіткої праці. Нові інформаційні технології, системи штучного інтелекту дозволяють велику частину інтелектуальної роботи та роботи з систематизації даних окремої людини, що працює в науково-технологічній системі, взяти на себе. Вони можуть звільнити людину від кропіткої діяльності. Це може посилити науково-дослідний потенціал наукових колективів, зробити можливим існування самодостатніх наукових груп, що раніше залежали від багатьох допоміжних структур та підрозділів, які раніше ретельно обробляли великі масиви інформації, оформляли її в досить компактних формах.

Скорочення витрат на дослідження. Замість великих колективів, над проблемами можуть працювати нечисленні вчені, які не потребують підтримки потужних колективів спеціалістів відносно низької кваліфікації. Це може значно спростити роботу над проблемами, та помітно скоротити об’єм коштів, які потрібні на розв’язання важливих задач.

Чого чекати від нових інструментів та методів? Підвищення якості наукових досліджень завжди пов’язано з новими інструментами та методами. Їх використання дозволяє знайти нові ефекти та явища.

Такі інструменти та методики здатні представити сучасні комп’ютерні системи та інформаційні технології. Це нові можливості для:
- швидкої та різнобічної обробки інформації;
- поточного внутрішнього аналізу та покращення обчислювальних моделей.

Конструктивним є використання систем штучного інтелекту для:

- створення нових методів обробки великих масивів поточної інформації;
- внесення змін інтелектуальною системою в алгоритми в процесі розрахунків з одного боку для підвищення коректності, а з другого – для економії ресурсів, зокрема для скорочення часу розрахунків;
- пошуку об’єктів, формуванню на основі такого пошуку статистичних розподілів та класифікацій…


Системи штучного інтелекту

Куклин В.М. Заражение разумом, или пути создания искусственного интеллекта. Завантажити статтю (161Кб).

Хоча до створення повноцінного штучного інтелекту поки що далеко, присутній певний прогрес у формуванні так званих експертних систем і нейронних мереж. Сучасні експертні системи використовують знання та інтуїцію експертів - людей, які глибоко розбираються у вирішенні певного кола завдань (спеціалістів у даній предметній області). Експертні системи являють собою обчислювальну структуру, яка самостійно формує алгоритм рішення з можливого набору сконструйованих за пропозицією експертів підсистем логічного відбору та обчислювальних операцій. Вибір тих чи інших підсистем операторів відбувається згідно з оцінками і порівняннями, які сформульовані раніше експертами.

Цікаві нейронні мережі. Раніше було прийнято називати нейронну мережу персептроном (perseptio - сприйняття), так як основним завданням при їх формуванні було розпізнавання образів. Нейронні мережі використовують як елементи нелінійні математичні моделі нейронів, яких в мережі може бути дуже багато. Більшу частину нейронів можна настроювати, змінюючи їх реакцію на надійшовший на вхід сигнал. Якщо в потрібному і обширному класі задач є достатня кількість таких, вирішення яких заздалегідь відомо, можна приступати до навчання нейронної мережі - нейрокомп'ютера. Мережу налаштовують - навчають, пропускаючи через неї всі відомі рішення і домагаючись отримання необхідних відповідей на виході. Налаштування полягає в підборі параметрів нейронів. Після налаштування мережа здатна правильно відповісти на питання з тієї ж серії завдань.

Математики не без підстави вважають, що механізм вирішення завдань у експертних систем і нейронних мереж практично подібний. Але якщо у випадку нейронної мережі навіть її настроювач не розуміє, як в її структурі при навчанні та самонавчанні формується знання (тобто, мережа являє собою т.зв. «чорний ящик»), то в експертну систему її творці повинні ці знання попередньо закласти у певній формі (використовуючи певний формалізм). При роботі експертна система, звичайно, створює нове знання, яким потім і користується. До речі, можна завжди ці знання експертної системи переглянути та перевірити рішення кожної задачі на всіх її етапах. Але проблема прихована в очевидних недоліках формалізму, придуманого людиною, самої структури представлення знань, що може просто не відповідати необхідному рівню опису реальних завдань. Нейронна мережа формалізмами не користується і багато в чому веде себе як природний інтелект.

Популяризація знань

Ивин Л.Н., Куклин В.М. Информационная экономика //– Харьков. – ХНПУ «ХПИ» – 2005. – 436 с. Завантажити книгу (2Мб).

Систематизовано матеріал з фундаментальних проблем організації інформаційних потоків в економіці, розглянута архітектура інформаційних структур традиційних і онлайнових підприємств, торговельних закладів, банків, біржових структур і т.п. Обговорюються процедури вибору проектів, оцінка та корпоративні транзакції для формування Інтернет-бізнесу, організація електронних платежів та системи онлайнової торгівлі цінними паперами. Вивчаються особливості локальних і глобальної мережі, апаратного та програмного забезпечення, використання інформаційних систем, програм забезпечення конфіденційності та автентичності для організації комерційної діяльності.Куклин В.М. О пользе размышлений: Эссе. - Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008, - 216с. Завантажити книгу (1Мб).

Книга представляє собою збірник есе, опублікованих з 2000 по 2008 роки. Обговорюються гострі проблеми сучасності, шляхи технологічного і соціального розвитку суспільства в майбутньому. Розглядаються питання комерціалізації технологій і можливості створення штучного інтелекту. Увага приділена завданням елітарної освіти і прогнозам посилення впливу інтелектуалів на соціальні трансформації. Обговорюється ступінь впливу науки і мистецтва на звичаї сучасного суспільства. Предметом розгляду є проблеми становлення та розвитку таланту у сфері інтелектуальної діяльності. Книга призначена для підготовленого читача.див. також у продажу навчальний посібник з грифом МОН України «Интернет-экономика»/. Ивин Л.Н., Куклин В.М., Товажнянский Л.Л. / Х.: Изд. Смит, 2008, 356с.

CSD

Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення.

История кафедры
Кафедра искусственного интеллекта и программного обеспечения была создана в 2000 году на базе отделения компьютерных наук Харьковского национального университета. Потреба в створенні кафедри виникла в зв’язку з очікуваннями прискореного розвитку індустрії систем штучного інтелекту.
Для подготовки специалистов по фундаментальным, профессионально-ориентированных и специальных дисциплин в 2001 году был образован факультет компьютерных наук, в состав которого вошли 3 кафедры: кафедра искусственного интеллекта и интерактивных систем (которая в 2012 году была переименована в кафедру искусственного интеллекта и программного обеспечения), кафедра моделирования систем и технологий и кафедра электроники и управляющих систем. С момента создания и по настоящее время кафедру искусственного интеллекта и программного обеспечения возглавляет доктор физико-математических наук, профессор Куклин Владимир Михайлович.


Основные направления образовательной и научной деятельности кафедры.
Кафедра искусственного интеллекта и программного обеспечения готовит специалистов в области освоения и разработки математических и логических методов описания программ, алгоритмов и моделей с элементами современных информационных технологий и систем искусственного интеллекта для решения задач в различных предметных областях. Кафедра, начиная с третьего курса, обеспечивает преподавание таких общих дисциплин, как «экономика и организация производства», «базы знаний». Основные направления научных исследований: экспертные системы, общие вопросы описания информационных технологических систем, фундаментальные исследования в теории информации. Сотрудники кафедры читают лекции и проводят лабораторные работы со студентами из восьми курсов программного и аппаратного обеспечения. Это «Управление ІТ проектом» и «Объектно-ориентированное программирование» (доц. Владимирова М.В.). «Операционные системы», «Системный анализ» и «Технология создания программных продуктов» (ст. преп. Горбань А.М.), «Организация баз данных и знаний»и «Языки прикладного программирования» (ст. преп. Лазурик В.М.). «Теория алгоритмов» и «Алгоритмизация и программирование» (доц. Литвинова Е. С.). Информационные технологии и искусственный интеллект представлены курсами с отработкой практических навыков. Это, в частности «Методы и системы искусственного интеллекта» и «Теория экспертных систем» (проф. Куклин В.М, ст. преп. Мишин А. В.), «Альтернативные методы вычисления» и «Квантовые компьютеры» (проф. Яновский В. В.). «Разработка интеллектуальных систем» (ст. преп. Мишин А.В.), «Разработка нейронных сетей» (ст. преп. Гущин И. В.). «Вычислительная техника в инженерных расчетах» (доц. Споров А.Е.) Некоторые другие общие курсы читают проф. Куклин В. М., («Организация IT бизнеса»), проф. Кондратенко А. М. («Электродинамика») , проф. Буц В. А. («Алгоритмы компьютерной физики»), в том числе и на других факультетах. Кафедра искусственного интеллекта и программного обеспечения берет на себя ответственность за выполнение студентами старших курсов факультета значительного количества дипломов.

Співробітники кафедри


Завідувач кафедри,
професор,
доктор фізико-математичних наук,
Куклiн Володимир Михайлович,
е-mail: kuklinvm1@rambler.ru
artif.intel@karazin.ua

Професор,
доктор фізико-математичних наук,
Кiндратенко Анатолій Миколайович
Старший викладач
Лазурик Валентина Михайлівна


Професор
доктор фізико-математичних наук,
Яновський Володимир Володимирович

Професор
доктор фізико-математичних наук,
Буц В’ячеслав Олександович

Доцент
кандидат наук,
Владимирова Марина Володимирівна
Старший викладач
Горбань Анатолій Михайлович
Доцент
Літвінова Елена Сергіївна

Старший викладач
Гущин Іван Валерійович

Старший викладач
Мішин Олександр
Вікторович

Аспірант
Литвинов Дмитро Миколайович
http://litvinov.in.ua

Співробітничає з кафедрою наш колега,
Перший аспірант кафедри та ФКН,
кандидат наук, доц.
Бєлкін Євгеній Володимирович
(Канада)

Співробітничає з кафедрою наш колега,
докторант, кандидат наук, доцент
Кірічок Олександр Віталійович
(Київ)

Співробітничає з кафедрою наш колега,
Доцент
Гахов Андрій Володимирович
(Франція)

Співробітничає з кафедрою наш колега
професор, доктор фізико-математичних наук
Карась В’ячеслав Ігнатович
Аспiрант
Приймак Олексій Вікторович

priymak@mail.com
Асистент кафедри
Лавровська Таміла Валеріївна

Навчальні дисципліни, програми

Архітектура комп’ютерів(Сілкін М.Ю.)

Інженерна та комп’ютерна графіка(Сілкін М.Ю.)

Економіка та організація виробництв (Куклін В.М.)

Організація баз даних та знань(Лазурик В.М.)

Мови прикладного програмування(Лазурик В.М.)

Програмування та алгоритмічні мови(Володимирова М.В.)

Обєктно-орієнтоване програмування(Володимирова М.В.)

Чисельні методи(Баєв О.Ю.)

Математичні методи дослідження операцій(Баєв О.Ю.)

Алгоритми комп’ютерної фізики(Буц В.О.)

Альтернативні методи обчислювання(Яновський В.В.)

Пошук рішень в інтелектуальних системах(Куклін В.М.)

Квантові комп’ютери (Яновський В.В.)

Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів (Лазурик В.М.)

Системне програмування та операційні системи (Горбань А.М.)

Технологія програмування(Горбань А.М.)

Операційні системи(Горбань А.М.)

Системний аналіз та розробка програмного забезпечення(Горбань А.М.)

Економічна безпека(Куклін В.М.)

Теорія експертних систем(Куклін В.М.)

Фізика(Кіндратенко А.М.)

Видання кафедри

Публіцистіка. Про інформаційне суспільство

1. Куклин В.М. Заражение разумом, или пути создания искусственного интеллекта. Завантажити (161 Кб).

2. Куклин В.М. О пользе размышлений: Эссе. - Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. - 216с. Завантажити (1 Мб).

3. Куклин В. М. Разбуженный мир: Эссе. -  Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. - 211с.  Завантажити (1.4  Мб)

Навчально-методичні матеріали

1.Кафедральний навчальний посібник: Белкин Е.В., Гахов А.В., Горбань А.М., Куклин В.М., Лазурик В.М., Петренко А.С., Силкин М.Ю., Яновский В.В. Введение в методы программных решений. Учебное пособие. - Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. АнотаціяHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/content/files/cat16/anotacia_metodi_prog_resh.pdf" книги (70Кб). РозділHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/content/files/cat16/spos.pdf" 3 (524Кб). РозділHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/content/files/cat16/5_predstavlenie_znaniy.pdf" 5 (890Кб). РозділHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/content/files/cat16/6_primenenie_clips.pdf" 6 (609Кб). РозділHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/content/files/cat16/7_neyro_seti.pdf" 7 (445Кб). РозділHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/content/files/cat16/mmio.pdf" 8 (504Кб). Розділ 9 (990Кб).


2. Сайт www.electron.16mb.com для дистанційного навчання по кафедральним курсам «Архітектура комп’ютерів», «Архітектура ПОМ та ОС», «Інженерна та комп’ютерна графіка».

3. Горбань А.М. Основы проектирования программных систем. Завантажити (294Кб).
4. Горбань А.М. Классические методы проектирования.
Завантажити (198Кб).
5. Инновационая экономика [Текст]: монографія. 2 изд./ Л.Н.Ивин, В.М. Куклин, А.С. Захарченков, C.А.Мехович, В.Л. Товажнянский, Л.Л.Товажнянский; Под ред. Л.Л.Товажнянского. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010, - 716 с

6. Ивин Л.Н., Куклин В.М. Информационная экономика. – Х.: ХНПУ «ХПИ», 2005. – 436с. Завантажити (2Мб).

7. Учебное пособие с грифом МОН Украины Ивин Л.Н., Куклин В.М., Товажнянский Л.Л. «Интернет-экономика». - Х.: Изд. Смит, 2008. - 356с.

8. "От математической логики к языку искусственного интеллекта" Презентація лекції

9. "Поможет ли нам искусственный интеллект, или все самим?"  Презентация лекції 


Результати досліджень. Моделювання явищ

1. Аномальные волны в модуляционно неустойчивом волновом поле (обзор) /Белкин Е.В., Киричок А. В., Куклин В. М., Приймак А. В. // East Eur. J. Phys. 2014. V.1 no.2. – p. 3-42.

2. Куклин В.М. О процессах излучения в неравновесных средах // Вестник Харьковского университета. Серия физическая «Ядра, частиці, поля» № 933,вып. 4 (48). - 2010. - с.4-27. Завантажити (630 Кб).

3. I.V. Gushchin , A.V.Kirichok, V.M. Kuklin, Pattern formation in convective media // Вестник Харьковского университета. Серия физическая «Ядра, частиці, поля» № 1040, вып.1 (57). - 2013 -с. 4-27. Завантажити(1,6Мб).

4. Моделирование как инструмент физических исследований Завантажити

ДЕТАЛЬНЕЕ: Проблемы теоретической физики. Научные труды. Выпуск 1/ В. А. Буц, А. Г. Загородний, В. Е. Захаров, В. И. Карась, В. М. Куклин, А. В. Тур, С. П. Фомин, Н. Ф. Шульга, В. В. Яновский; под общей редакцией А. Г. Загороднего, Н. Ф. Шульги, ред. вып. В. М. Куклин – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – Вып.1 – 530 с.

Захист дисертацій

1. Гахов А.В. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук "Метод дискретних особливостей та комп’ютерний інструментарій для моделювання дифракції акустичних хвиль на тривимірних плоскопаралельних структурах". Завантажити (605Кб).

2. Бєлкін Є.В. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук "Математичнi моделi процесiв модуляційної нестiйкостi хвиль в середовищах з кубiчною нелiнiйнiстю". Завантажити (658Кб).

3.Сілкін Михайло Юрійович «Формування та діагностика пучків іонів для іонно-променевих методів модифікації поверхні».

Організація наукової роботи студентів

  • «Емулятор цифрового процесора для лабораторних робіт» Робота студента 4 курса Пугачова Д. для забезпечення лабораторних робіт на факультеті.
  • «Інтернет версія емулятора цифрового процесора» Робота студента 4 курса Стебаєва Д. для організації дистанційного навчання.
  • «Розробка 3D панорамної моделі факультету» Робота студентки 4 курсу Золотухіної А.
  • Лабораторний макет для вивчення паралельного порту комп’ютера. студентки 3 курсу Хоткевіч Е. В.

 

Докладніше про кафедру та її діяльність

IHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/chairs/16/114"сторHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/chairs/16/114"iHYPERLINK "http://www-csd.univer.kharkov.ua/chairs/16/114"я кафедри
Про штучний інтелект та інформаційні технології


Department of Artificial Intelligence and Software

The main purpose of the Department of Artificial Intelligence and Software is next types of students systematic training:

·Software exploration for advanced information technologies development.

·Skills development and software implementation of information technology elements.

·Development exploration of standards and mathematical methods creating for algorithms with elements of artificial intelligence systems describing.

·The introduction of artificial intelligence in the design of complex mathematical models of real processes for results analysis and diagnosis.

·The development of rational interfaces for real processes with elements of artificial intelligence modeling.

The department gives lectures and conducts laboratory work with eight courses of software and hardware exploration: Algorithmical languages and object-oriented programming courses (ass.prof.Zaretskaja I.,Vladimirova M.). "Computer architecture" and "Computer Graphics and Engineering" (M.U. Silkin M.), "System programming and operating systems" and "System analysis in software development" (Gorban A.), "Databases Organization", "Application programming languages", (Lazurik V.), "Numerical methods" (PhD Bayev A.), “Mathematical Methods of Operations Researching” (ass.prof. Gahov A.). There are some courses on artificial intelligence and information technology prepared:"Expert systems theory" (prof. Kuklin V.), “Quantum computing” and “Alternative calculus” (prof. Yanovsky V.). "Expert systems organization" (ass. prof. Belkin E.)and "Neural networks organization” (Guschin I.). Also, profs. Kuklin V., Kindratenko A., Buts A. are reading some other general courses. Department of Artificial Intelligence and Software accepts responsibility for a large number of senior students graduation projects performance.

Stuff

Head of Department,
Professor,
Doctor of Science,
Kuklin Vladimir,
E-mail: kuklinvm1@rambler.ru
Professor
Doctor of Science,
Kindratenko AnatolySenior Lecturer
Lazurik ValentinaProfessor,

Doctor of Science,
Yanovsky Vladimir

Professor,
Doctor of Science,
Buts Viacheslav
Ass.professor,

PhD
Gahov Andrei

Ass.professor,
PhD
Zaretskaya Irina
Ass.professor,
PhD
Iсторiя кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення

Про штучний інтелект та інформаційні технології