Кафедра моделювання систем і технологій

Кафедра моделювання систем і технологій почала формування на базі професорсько-викладацьких кадрів механіко-математичного і фізико-технічного факультетів ХНУ імені В. Н. Каразіна наприкінці 1999 року. 7 вересня 2001 кафедра увійшла до складу факультету комп’ютерних наук. Завідувачем кафедри був призначений доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Лазурик В. Т.

Основні напрямки освітньої та наукової діяльності кафедри це: розвиток нових методів і алгоритмів, розробка, створення, тестування, верифікація програмних продуктів і комп'ютерних систем для вирішення актуальних завдань, що пов'язані з високо-технологічними галузями промисловості в мікроелектроніці, медицині, хімії та біології, виробництві нових матеріалів, процесах знезаражування харчових продуктів, переробки відходів та інше. Наукові розробки кафедри.

Спеціалізований ресурс з радіаційних технологій та інструмент онлайн обчислення.

На кафедрі з моменту її створення постійно ведеться наукова робота. Налагоджені тісні стосунки з фахівцями і науковцями багатьох країн близького та далекого зарубіжжя. У червні 2008 року на базі факультету під егідою Міжнародної агенції з ядерної енергетики були проведені міжнародні тренінг-курси «Методи якісного контролю і обробки у ядерних технологіях», на яких представники 10 країн світу вивчали пакети програм, розроблених співробітниками кафедри моделювання систем і технологій. До наукової роботи широко залучаються студенти старших курсів.

Основные направления образовательной и научной деятельности кафедры это: создание новых методов наукоёмкого компьютерного моделирования, разработка, тестирование и верификация программных продуктов и систем для решения актуальных задач, связанных с высоко-технологичными отраслями промышленной микроэлектроники, медицины, химии и биологии, с производством новых материалов, с процессами обеззараживания пищевых продуктов, переработки отходов и т.д.

В состав кафедры входят 4 профессора, 4 доцента и 2 преподавателя. Заведующий кафедрой — доктор физико-математических наук, профессор В. Т. Лазурик.

Викладачі кафедри

Завідувач кафедрою,
доктор фіз.-мат. наук,
професор,

Лазурик Валентин Тимофійович
View/Edit SourceТел.: 707-50-19
Адреса : пл. Свободы 6, г. Харьков, 61022

Комната : 524

E-mail: vtlazurik@karazin.uaa


Міщенко Віктор Олегович, д.т.н., професор кафедри, заступник завідувачаКарась Вячеслав Игнатьевич, доктор ф.-м. н., профессор, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2007), член-корреспондент Международной академии наук Прикладной радиоэлектроники Беларуси, России и Украины (1993), начальник лаборатории (1989) Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» Национальной академии наук Украины, физика плазмы, плазменная электроника, физическая кинетика, теория конденсированного состояния, нелинейная динамика.

старший викладач
Зінов’єв Дмитро Володимирович

старший викладач
Рудичев Дмитро Володимирович
доцент,
кандидат фіз.-мат. наук,
Попов Геннадій Федорович
доцент,
кандидат біологічних наук,
Васильєва Лариса Валентинівна
доцент,
кандидат фіз.-мат. наук,
Подцикін Микола Серафімович


старший викладач

Баєв Олександр Юрійович

Iнженерно-технiчний персонал
Куренков Віктор Михайлович
Золотухіна Ольга Вікторівна
Афонасьєва Оксана Олександрівна

Навчальні дисципліни, програми
1. Методологія та організація наукових досліджень
2. Інтернет технології та розподілені обчислення
3. Моделювання процесів в радіаційних і плазмових технологіях
4. Ядерно-фізичні технології
5. Обробка графічної і текстової інформації
6. Проектування ІС у плазмових технологіях
7. Моделювання систем
8. Оптимальні статистичні розв’язки в задачах моделювання і керування
9. Проектування складних IYC
10. Основи проектування інформаційних систем
11. Математична статистика в автоматизованих системах
12. Супроводження та експлуатація інформаційних управляючих систем
13. Системи обробки наукових даних
14. Мови прикладного програмування
15. Комп'ютерна ергономіка
16. Моделі нейронних систем штучного інтелекту
17. Моделювання якостi програмного забезпечення
18. Екологія
19. Безпека життєдіяльності
20. Охорона праці в галузі
21. Розробка великих програмних систем
22. Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів

Научные направления работы кафедры и содержание созданных на ней учебных курсов отражает научно-методичекий сборник Моделирование и программное обеспечение систем и технологий. Часть1. Математическое моделирование физических процессов и технических систем.End of 1999 - Department of Systems and Technologies Modeling have been forming on the basis of the teaching staff of the Mechanics and Mathematics School and Technical Physics School of V.N. Karazin Kharkiv National University. September 7, 2001 - the Department joined the School of Computer Science. Head of Department was appointed Doctor of Science, senior researcher Lazurik T.

Main educational and scientific activities are:development of new methods and algorithms; software and computer systems for the current problems connected with high-technology industries in microelectronics, medicine, chemistry and biology, production of new materials, processes disinfecting food processing development, creation, testing, verification and more.

The first members of the department are: Dr. Sci., Senior Fellow T. Lazurik; Cand., associate professor V.A.Mishchenko, a senior lecturer D.V. Zynov'yev, a senior lecturer D.V. Rudichev. Staff of the department have prepared more than 10 new courses, lectures since its formation,they have taken their part in the creation of a specialized library, electronic textbooks and manuals database, the creation of the first three computer classes at the school.

Teaching Staff

Head of Department,
Professor
Dr. S
ci. Science,
V. T. Lazurik
Associate Professor,
Ca
nd. Science
V. O. Mishchenko
Senior Lecturer
Dmitry Zinoviev
Senior Lecturer
Dmi
try Rudichev
Associate Professor,
Ca
nd. Science,
G. F. Popov
Associate Professor,
Ph.D.,
L. V. Vasilyeva
Associate Professor,
Cand. Science,
Nikolai Serafimovich Podtsykin
Senior Lecturer
A. Y. Baev

Engineering and technical staff

V. M. Kurenkov
O. V. Zolotukhina
I. M. Galtseva