Кафедра електроніки і управляючих систем

Настройка СdTl-спектрометра для Запорожской атомной станции.

Завідувач кафедри - Стєрвоєдов Микола Григорович, кандидат технічних наук, доцент.

Кафедра електроніки і управляючих систем, починаючи з другого курсу, забезпечує викладання таких загальних дисциплін, як:
 • «Схемотехніка ЕОМ»;
 • «ЕОМ і мікропроцесорні системи»;
 • «Методи та засоби контрольно-вимірювальної техніки».
Також кафедра здійснює спеціалізовану підготовку студентів, починаючи з 3-го курсу, відповідно до напрямів своєї наукової роботи.

Основні напрями наукових досліджень - інформаційно-вимірювальні управляючі системи. Значна кількість наукових дисциплін і спеціалізація частини студентів забезпечується також кафедрою математичного моделювання та забезпечення ЕОМ механіко-математичного факультету.

Основні спецкурси

 • основи електроніки;
 • схемотехніка ЕОМ;
 • методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій;
 • основи проектування систем автоматичного управління.

Iсторiя кафедри електроніки і управляючих систем(завантажити в .pdf

Презентація кафедри

Структура кафедри

 • навчальна лабораторія електротехніки, електроніки та схемотехніки ЕОМ;
 • навчальна лабораторія мікропроцесорних систем, методів і способів комп'ютерних інформаційних технологій;
 • навчальна лабораторія комп'ютерного моделювання електронних систем;
 • лабораторія медичного приладобудування та моделювання біомедичних процесів;
 • навчально-наукова лабораторія перспективних розробок;
 • лабораторія сучасних технологій автоматизації;
 • лабораторія інтелектуальних електронних систем;
 • лабораторія джерел живлення;
 • студентська навчально-наукова лабораторія інформаційних технологій;
 • група методичних розробок;
 • група мережевого адміністрування.

Співробітники кафедри

Стєрвоєдов Микола Григорович -
кандидат технічних наук, доцент.

E-mail: keus@karazin.ua
Андрєєв Фелікс Михайлович -
доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник СРСР, дійсний член Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки, лауреат премії Держкомітету народної освіти СРСР ІІІ ступеня, педагогічний стаж - понад 40 років. Відомий вчений у галузі теорії і техніки отримання та обробки радіолокаційної інформації, засновник і керівник наукової школи.
Підготував одного доктора і 20 кандидатів технічних наук, автор і співавтор більш ніж 200 педагогічних і наукових робіт, серед яких 3 підручники, 13 навчальних посібників, 65 авторських свідоцтв на винаходи.
Малихіна Тетяна Василівна -
старший викладач. Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання процесів взаємодії випромінювання з речовиною, чисельні методи, об’єктно-орієнтоване програмування.

Кабалянц Петро Степанович
Доцент, кандидат технічних наук, сумісник

Кропотов Олександр Юрійович - доцент, кандидат фіз-мат наук, сумісникРева Сергій Миколайович - старший викладач, сумісник
Осипчук Андрій Володимирович - асистент, інженер 1 категорії, старший лаборант

Рало Олександр Миколайович - старший викладач


Хруслов Максим Михайлович

Аспіранти

Кувакіна Олександра Євгенівна - інженер 1 категорії

Свистунова Олена Василівна


Навчально- допоміжний персонал

Бабій Іван Федорович - провідний інженер


Благіня Наталя Володимирівна - Науковий секретар кафедри, старший лаборант


Єрмоленко Анатолій Васильович - Завідуючий лабораторієюКалмикова Ксенія Олексіївна - Інженер 1 категорії
Мітаєв Андрій Юрійович - Провідний інженер


Тристан Ольга Іванівна - Старший лаборант
Навчальні дисципліни, програми
1. Електрорадіотехніка і електроніка
2. Мікропроцесори та їх застосування
3. Метрологія та вимірювання
4. Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
5. Обробка та інтерпретація соціально – економічної інформації
6. Основи теорії експлуатації складних систем
7. Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси

Комп’ютерна графіка
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
Основи комп'ютерної схемотехніки
Системи автоматичного контролю і управління
Чисельні методи
Основи інформатики (на юридичному факультеті)
Електроніка (на фізико-технічному факультеті)
Програмування та алгоритмічні мови (на фізико-технічному факультеті)

Видання кафедри

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системи автоматичного контролю і управління». Програмування мікроконтролерів серії МК51. Завантажити (1,7Мб).

Сайт кафедри: http://www-htuni.univer.kharkov.ua/fkn/cs/kaf/razrabotka.htmDepartment of Electronics and Control Systems

Head – M. G. Stervoedov, Ph.D., associate professor.

Department of Electronics and Control Systems, starting from its second year, provides the teaching of general subjects such as:
 • "Computers circuitry ";
 • "Computers and microprocessor systems”;
 • "Methods and means of measuring and control technology."

Also, the Department provides specialized training for students, beginning with the third course, in accordance with the directions of its scientific work.

The main directions of scientific research are information and measuring control systems. A significant number of scientific disciplines and specialization of the students is also provided to the department of mathematical modeling and computer software of the School of Mechanics and Mathematics.

Main courses

 • Electronics basic;
 • Circuitry of a computer;
 • Methods and means of computer information technology;
 • Fundamentals of automatic control systems.

The structure of the department

 • Educational laboratory of electrical engineering, electronics and computer circuitry;
 • Training laboratory of microprocessor systems, methods and computer information technology;
 • Training laboratory of electronic systems modeling;
 • Laboratory of Medical Instrumentation and biomedical processes modeling;
 • Teaching and researching laboratory of promising developments;
 • Laboratory of modern automation technology;
 • Laboratory of intelligent electronic systems;
 • Power supplies laboratory;
 • Student teaching and researching laboratory of information technology;
 • Methodical materials group;
 • Group of network administration.

Site: http://www-htuni.univer.kharkov.ua/fkn/cs/kaf/razrabotka.htm
Iсторiя кафедри електроніки і управляючих систем

Презентация кафедры