Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Наукова робота

 

Методи та моделі організації інформаційних процесів в адаптивних обчислювальних мережах з використанням машинного навчання (д.т.н., проф. Шматков С. І., к.т.н., доц. Булавін Д. О.)

У рамках даного наукового напряму отримано наступні результати:

 • розроблено методи і моделі фрагментації задач в розподілених обчислювальних системах;
 • запропоновано моделі та методи маршрутного обміну даними в адаптивних обчислювальних мережах;
 • розроблено моделі діагностики технічного стану розподілених  обчислювальних систем з використанням методів машинного навчання;
 • обґрунтовано моделі часового планування ресурсів в обчислювальних мережах.

 

 

Методи й моделі динамічного керування телекомунікаційними мережами в реальному часі шляхом дослідження інтелектуальної багатоагентної системи (д.т.н., проф. Шматков С. І., к.т.н., доц. Бердніков А. Г., к.т.н. Бикова Т. В., Павлов А. М., Артюх О. А.).

У рамках даного наукового напряму розроблено і досліджується велика кількість методів і моделей:

 • методи й моделі централізованої розподіленої системи динамічного керування ТКС;
 • методи та моделі ієрархічної системи динамічного керування ТКС;
 • математичні моделі децентралізованої системи динамічного керування ТКС;
 • математичні моделі динамічного керування якістю обслуговування в ТКС;
 • методика оцінки ефективності системи динамічного керування телекомунікаційною мережею ТКС.

 

Методи одержання і комп’ютерної обробки інформації про стан турбулентної атмосфери за допомогою лазерного зондування і решіток тетраедричних ретрорефлекторів  (д.т.н., проф. Доля  Г. М.).

Були розроблені і знайшли своє підтвердження при натурному експерименті комп’ютерні моделі трансформації амплітудно-фазового розподілу в лазерному промені при відбитті від решіток тетраедричних ретрорефлекторів, моделі поширення лазерного випромінювання крізь турбулентну атмосферу. Запропоновані практичні рекомендації зі створення датчиків турбулентності атмосфери, як елементів інформаційних систем різних типів.

 

Методи й моделі формального синтезу мультипаралельних апаратних і програмних засобів адаптивних паралельних обчислювальних систем (д.т.н., с.н.с. Толстолузька О. Г., Мороз О. Ю., Артюх О. А.)

Одержав подальший розвиток апарат структурно-часової дискретної математики, який забезпечує формальну специфікацію об’єктів і етапів проектування адаптивного апаратного й програмного забезпечення паралельних обчислювальних систем. Розроблені методи формального синтезу мультипаралельних апаратних і програмних засобів адаптивних паралельних обчислювальних систем. Створені науково-методологічні основи технологій автоматичного проектування часових паралельних (апаратно й/або програмно орієнтованих) моделей задач, часових паралельних програм і паралельних апаратних засобів, верифікації й візуалізації результатів і проведена оцінка їх показників ефективності.

 

Методи і моделі робастного проектування й інтелектуального діагностування складних інформаційних систем і процесів (д.т.н., професор Угрюмов М.Л., к.т.н., доцент Бакуменко Н.С., к.т.н. Стрілець В.Є.)

У межах наукового напрямку розглядаються:

 • математичні моделі й обчислювальні методи розв’язання задач стохастичної оптимізації;
 • методи оцінювання інформативності змінних багатовимірних моделей систем і процесів;
 • методи оцінювання цільових функцій і шуканих величин у багатокритеріальних задачах з апріорною невизначеністю даних;
 • методи інтелектуального діагностування технічних систем в умовах невизначеності вхідних даних;
 • методи побудови робастних діагностичних моделей для оцінки стану складних об’єктів у системах автоматизованого моніторингу на основі машинного навчання.

 

Моделі та методи синтезу інтелектуальної діагностичної інфраструктури розподілених комп’ютерних систем (д.т.н., проф. Мірошник М. А., к.т.н., доц. Лабенко Д. П.)

У межах даного наукового напряму запропоновано вирішення задачі диспетчеризації методами групової вибірки, які засновані на вирішенні задачі лінійного і нелінійного булевого програмування.

Отримано наступні результати:

 • розроблена структура МП-розпізнавача (автомата з магазинною пам’яттю) і метод побудови діагностичних експериментів, шо забезпечують ідентифікацію вхід-вихідних послідовностей i фазових портретів ОД. Розроблено та обґрунтовано методи проектування та структурного синтезу редукованих МП- автоматних моделей динамічних систем, які засновані на оцінюванні надмірності двовимірного евклідова простору на основі використання заходів- ентропії, введеної А.Н. Колмогоровим;
 • розроблено методи синтезу перевірних тестів для мікроконтролерів з RISC aрхітектурою на основі використання функціональних моделей у вигляді графа pеїстрових передач. Для діагностування ПМ і збоїв у МК розроблена марківська модель ПМ. Розроблено метод розрахунку тестових послідовностей для виявлення ПН. Розроблено методи синтезу легкотестованих ітеративних обчислювальних мереж на клітинних автоматах і функціональних елементах, які застосовуються для реалізації модулів діагностичної інфраструктури та МПСОД на сучасні елементній базі ПЛІС. Розроблено методи синтезу перевірних послідовностей ІОМ з використанням циклічних відмітних і характеристичних символів автоматної моделі осередку мережі;
 • розроблено та обґрунтовано новий метод модифікації автоматної діаграми осередку ІОМ. яка не мас відмінної послідовності і передбачає введення додаткового вхідного символу, а також використання кодів станів, щo породжують гамільтонів цикл у послідовності переходів. Розроблено методи та процедури синтезу одновимірних і двовимірних ІOМ з розподіленим управлінням реконфігурацією.
 •  

Останні новини