Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Працівники кафедри

Науково-педагогічний склад:

Завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук, Куклiн Володимир Михайлович, е-mail:v.m.kuklin@karazin.ua kuklinvm1@gmail.com artif.intel@karazin.ua http://orcid.org/0000-0002-0310-1582

Куклін Володимир Михайлович.
Завідувач кафедри штучного інтелекту, професор кафедри матеріалів реакторобудування, доктор фізико-математичних наук, PhD. Області реалізованих наукових інтересів: Опубліковано 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки, фінансового менеджменту та комерціалізації високих технологій; опубліковано збірники єссе в 2008, 2014 і в 2016 році. В області моделювання фізичних явищ їм з колегами 1). розроблено коректну теорію гідродинамічного динамо; 2). отримана універсальна система рівнянь, що описує турбулентно-хвильову нестійкість; 3). узагальнено підхід до опису спонтанних і індукованих процесів для частинок і струмів в безперервних середовищах; 4). визначено параметри нагріву іонів в моделях Захарова і Силіна модуляционной нестійкості ленгмюровских хвиль; 5). вивчені структурно-фазові перетворення в тонких шарах конвективно нестійкою рідини і газу; 6). знайдений новий поріг індукованого випромінювання; 7). запропоновано нове уявлення про природу ефекту Мессбауера; 8). представлено механізм утворення самоподібних структур в модуляційно-нестійких середовищах; 9). узагальнена теорія потужного гіротрону з урахуванням наявності плазми в активній зоні.

 

 

 

 

 

 

Професор доктор фізико-математичних наук, Яновський Володимир Володимирович

Яновский Владимир Владимирович.
Профессор кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Автор десяти монографий, более 300 научных работ. Под моим научным руководством защищено 5 кандидатских диссертаций и 1 докторская. Член редколегии журнала «Функциональные материалы» и двух специализированных ученных советов по защитам диссертаций Д 64.845.02(Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт») и Д 64.169.01(Институт монокристаллов НАН Украины).
Круг научных интересов: теория нелинейных явлений.

 

 

 

 

 

Професор доктор фізико-математичних наук, Буц В’ячеслав Олександович

https://www.researchgate.net/profile/Vyacheslav_Buts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший викладач Лазурик Валентина Михайлівна

Лазурик В.М.

Старший викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.

Круг наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області радіаційних технологій, бази даних, комп’ютерне моделювання педагогічних вимірів.

 

 

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Споров Олександр Євгенович

е-mail: sporov@karazin.ua
sporov@yahoo.com
Контактная информация:
г. Харьков, пл. Свободы 6, ауд. 5-20
Тел. 707-50-76

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SsTGhs8AAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-4610-9656
http://researchgate.net/profile/Alexandr_Sporov

 

 

Споров Олександр Євгенович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення

Наукові інтереси:
штучний інтелект, розподілені обчислення, операційні системи, обчислювальна фізика, фізика плазми, плазмова електроніка, метаматеріали

Перелік курсів, що викладаються в поточному році:
Крос-платформне програмування (4 семестр, ФКН)
Операційні системи (практикум) (5 семестр, ФКН)
Мови прикладного програмування (модуль) (7 семестр, ФКН)
Вступ до комп’ютерного моделювання (8 семестр, ФТФ)

 

 

 

Доцент кандидат економічних наук, Владимирова Марина Володимирівна

Владимирова Марина Володимирівна.
Доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики школи математики та інформатики та кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Розробник нових курсів, включаючи чотири курси для дистанційного навчання. Лектор наступних дисциплін: «Основи алгоритмів», «Вступ до програмування», «Структурний програмування» (Pascal, C), «Об’єктно-орієнтоване програмування (C ++, Java)», «Управління проектами», «Менеджмент розробки ПЗ», «Паттерни проектування», «Методика викладання математики та інформатики в середній школі».
Автор більш ніж 70 наукових робіт, включаючи два підручника з математики для 5-6 класів, рекомендованих міністерством науки і освіти України. Науковий керівник більш ніж 150 бакалаврських і магістерських проектів.
Сфера моїх наукових інтересів:
● Розробка імітаційних моделей різних рівнів абстраціі (в області медицини, фармації, економіки, біології).
● Розробка математичних моделей і методів в біології в області діначеской популяції систем.
● Дослідження моделей і методів в області менеджменту розробки ПЗ.
● Розробка і реалізація моделей для проблемного навчання математики в середній школі для право і лівопівкулевих школярів.
Маю досвід роботи в компаніях з розробки ПЗ.
Крім того, — один із організаторів і директор центру розвиваючого навчання для дітей, починаючи з 6 років.

 

 

Старший викладач Горбань Анатолій Михайлович

Старший викладач
Горбань Анатолій Михайлович
a.gorban@karazin.ua

 

 

 

 

 

 

Доцент, кандидат технічних наук, Литвинова Олена Сергіївна

Литвинова Олена Сергіївна
e.s.litvinova@karazin.ua
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=doZ12ZEAAAAJ
http://orcid.org/0000-0001-9268-3301
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Lytvynova

Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор одного навчального посібника, більше 25 наукових праць, двох патентів на корисну модель.
Коло наукових інтересів: комп’ютерне моделювання фізичних процесів, моделювання систем лазерного дистанційного зондування.

 

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Ніколенко Ірина Геннадіївна

Доцент,
кандидат фізико-математичних наук,
Ніколенко Ірина Геннадіївна
iryna.nikolenko@karazin.ua

 

 

 

 

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Карась Ірина Вячеславовна

Карась Ірина Вячеславовна
i.v.karas@karazin.ua
http://scholar.google.com.ua/citations?user=g_mxgvsAAAAJ&hl
http://orcid.org/0000-0002-0152-2199
http://researchgate.net/profile/Irina_Karas

 

Карась Ірина Вячеславівна
Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор семи навчальних посібників, більше 70 наукових робіт.
Круг наукових інтересів: комп’ютерне моделювання явищ та процесів у галузі фізики плазми та пучків заряджених частинок. Вона має стаж наукової роботи більше 19 років та стаж науково-педагогічної роботи 7,5 років. Працює науковим співробітником Інституту плазмової електроніки та нових методів прискорювання ННЦ «ХФТІ» НАН України. Викладацьку роботу розпочала з 2001 р. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок. У 2004 році їй присвоєне МОН України вчене звання – доцент кафедри фізики.

 

 

 

Кандидат технічних наук, доцент
КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна

КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна
Кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Автор навчального посібника, понад 25 наукових статей та тез доповідей, 5 методичних рекомендацій та конспектів лекцій.

Коло наукових інтересів: практична криптографія, технології блокового симетричного шифрування, електронні довірчі послуги.

Викладає дисципліни: Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах; Захищені інформаційно-телекомунікаційних системи; Прикладна криптологія; Теорія чисел, груп, кілець та полів; Моніторинг та аудит безпеки та якості інформаційних систем; Системи моделювання та обробки наукових даних; Основи інформатики та застосування ЕОМ; Медична інформатика.
Виконавець кількох НДР.

 

 

 

 

Старший викладач
Гущин Іван Валерійович

Старший викладач
Гущин Іван Валерійович
i.v.gushchin@karazin.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CxGdQcgAAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-1917-716X
https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Gushchin2

 

Гущин Іван Валерійович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор 10 наукових робіт, науковий керівник більше 20 дипломних робіт.
Круг наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області аналіза даних, комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

 

 

 

Старший викладач
Мішин Олександр Вікторович

 

 

Старший викладач
Литвинов Дмитро Миколайович

Старший викладач
Литвинов Дмитро Миколайович
http://litvinov.in.ua
lytvynov@karazin.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0_5R6-EAAAAJ&hl=ru&authuser=2
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy_Litvinov

 

Литвинов Дмитро Миколайович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Веде курс «Об’єктно-орієнетоване програмування» на Java (см. http://litvinov.in.ua, http://ejudge.litvinov.in.ua). Тренує факультетські команди зі спортивного програмування; є співорганізатором «Кубку університету Каразіна з програмування» (http://vk.com/karazinuniversityprogrammingc).

Наукові інтереси:
— комп’ютерне моделювання в фізиці та техніці;
— методи паралельноъ обробки; архітектура обчислювальних систем.

 

 

 

 

Доцент
кандидат технічних наук,
Олешко Олег Іванович

Доцент
кандидат технічних наук,
Олешко Олег Іванович
oleg.oleshko@karazin.ua
http://scholar.google.com.ua/citations?user=9iJUpM0AAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-3277-0400
http://www.researchgate.net/profile/Oleg_Oleshko

Олешко Олег Іванович

Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення
Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна.
Автор більше 20 наукових робіт, науковий керівник більше 70 дипломних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення.
Коло наукових інтересів: безпечне програмування, безпека інформаційних
і комп’ютерних систем, криптографія.

 

 

 

 

Старший викладач
Приймак Олексій Вікторович

Приймак Олексій Вікторович
priymak@mail.com

 

Приймак Олексій Вікторович
Викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор 20 наукових робіт, науковий керівник та консультант 15 дипломних робіт.
Круг наукових інтересів: комп’ютерне моделювання фізичних процесів, задач зі штучного інтелекту та теорії ігор, паралельне програмування на графічних процесорах.

 

 

 

 

 

кандидат наук, доцент Бєлкін Євгеній Володимирович

Співробітничає з кафедрою наш колега,
Перший аспірант кафедри та ФКН,
кандидат наук, доцент
Бєлкін Євгеній Володимирович
(Канада)

 

 

 

Співробітничає з кафедрою наш колега,
докторант, кандидат наук, доцент
Кірічок Олександр Віталійович
(Київ)

Співробітничає з кафедрою наш колега,
Доцент
Гахов Андрій Володимирович
(Франція)

Співробітничає з кафедрою наш колега
професор, доктор фізико-математичних наук
Карась В’ячеслав Ігнатович

Професор,
доктор фізико-математичних наук,
Кiндратенко Анатолій Миколайович

 

Інженерно-технічний персонал:

Інженер 1категорії
Золотухіна Ольга Вікторовна

Інженер 1категорії
Мус Надія Олександрівна

Інженер 1категорії
Свистунова Олена Василівна

Інженер 1категорії
Сенько Людмила Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженер 1категорії

Косенко Олександр Олександрович

 

Інженер 1категорії

Ілляшенко Максим Володимирович

 

Розділи

Сторінки