Кафедра моделювання систем і технологій була сформована наприкінці 1999
року на базі професорсько-викладацьких кадрів механіко-математичного і фізико-
технічного факультетів Харківського національного університету імені В. Н.
Каразіна, завідувачем кафедри був призначений доктор фізико-математичних
наук, старший науковий співробітник В.Т. Лазурик. У вересні 2001 року саме
на базі цієї кафедри було організовано факультет комп’ютерних наук, деканом
якого наразі є доктор фізико-математичних наук, професор В.Т. Лазурик.
На теперішній час на кафедрі працюють 5 професорів та докторів наук, 8
доцентів і кандидатів наук та 10 викладачів. Завідувач кафедри — доктор технічних
наук, професор М. В. Ткачук.
Кафедра здійснює підготовку студентів кваліфікаційного рівня бакалавра та
магістра за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології, а
також аспірантів (PhD) за цією спеціальністю.
Основні навчальні дисципліни кафедри: фізика, вища математика,
алгоритмізація та об’єктно-орієнтоване програмування; організація баз даних і
знань; технологія розробки програмних продуктів; інтелектуальний аналіз даних;
комп'ютерне моделювання стохастичних процесів; системи штучного інтелекту,
теорія прийняття рішень та методи оптимізації складних систем; розробка та
супровід проблемно-орієнтованих програмних систем.
Наукова діяльність викладачів та студентів кафедри сконцентрована у таких
напрямках як розробка та дослідження нових моделей, методів і програмних
засобів для створення інтелектуальних інформаційних систем і технологій;
розробка, реалізація, тестування та реінжиніринг складних програмних продуктів і
комп'ютерних систем для високотехнологічних (high-tech) галузей науки та
промисловості, зокрема, у ядерних технологіях, мікроелектроніці, медицині,
біотехнологіях, смарт-системах контролю та управління складними системами;
розробка Web-базованих та мобільних інформаційних управляючих систем і
технологій.
Після завершення програм за рівнем «бакалавр» та «магістр» випускники
кафедри моделювання систем і технологій можуть працювати за такими видами
професійної діяльності як: розробник програмного забезпечення (software
developer), системний архітектор (system architect), керівник групи розробників
програмного забезпечення (software team leader), керівник ІТ-проектів (IT-project
manager), архітектор баз даних (database architect), фахівець з аналітики даних (data
analyst), фахівець з якості програмного забезпечення (QA manager), розробник
комп’ютерних ігор (computer games developer) та інші.