Професорсько-викладацький склад

 

Хруслов Максим Михайлович
Завідувач кафедри електроніки та управляючих систем,  кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, доцент

Сфера наукових інтересів: Вивчення просторових розподілів електромагнітних полів, як в ближній, так і в дальній зонах випромінювання монопольних і діелектричних антен СВЧ діапазону.

е-mail: maksym.khruslov@karazin.ua
ORCID: 0000-0001-9639-9340                                                    Scopus Author ID: 8393168200 

 

 

 
Краснобаєв Віктор Анатолійович
Професор кафедри електроніки та управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор більш ніж 400 опублікованих наукових праць, серед яких: 11 підручників та 30 навчальних посібників, 8 монографій, 188 наукових статей, 177 винаходів. Має заслужені та почесні звання «Залужений винахідник України», «Почесний радист СРСР», є членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

Сфера наукових інтересів:  Теорія і практика створення швидкодіючих, надійних і стійких до відмов комп’ютерних систем обробки інформації та управління реального часу, що функціонують у непозиційній системі числення залишкових класів.
е-mail: v.a.krasnobaev@karazin.ua                                ORCID: 0000-0001-5192-9918                                                    Scopus Author ID: 51461515000                                                Scopus Author ID: 57215269953

 

 
 Рева Сергій Миколайович
Доцент кафедри електроніки та управляючих систем,  доктор технічних наук

Автор більш ніж 40 публікацій. Є автором багатьох розробок у галузі медичної електроніки та транспорту, а також розробок для наукових установок. Деякі з них відзначені патентами.

Сфера наукових інтересів: 

е-mail: iec-lab@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-2615-9226

Scopus Author ID:

 

 
Васильєва Лариса Валентинівна
Доцентр кафедри електроніки та управляючих систем,  кандидат біологичних наук

Автор понад 142 публікацій.

Сфера наукових інтересів: 

е-mail: lvvasilieva@karazin.ua
ORCID: 0000-0001-7926-3062

Scopus Author ID:

 

 
Малахова Марина Олегівна
Доцент кафедри електроніки та управляючих систем,  кандидат технічних наук

Закінчила аспіранту факультету комп’ютерних наук ХНУ імені В.Н.Каразіна за спеціальністю «01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи» , у 2018 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук («Моделі та методи визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп’ютеризованої системи управління рентгенівською установкою», науковий керівник – к.т.н., доцент Стєрвоєдов М.Г.).

Автор 14 наукових статей у виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України, з яких 3 статті опубліковано у наукових журналах, що входять до міжнародних науковометричних баз: – Scopus, General Impact Factor (ЕС), Google Scholar (США), Academic Resource Index (ЕС) та інших, 1 англомовна робота. Опубліковано також 13 матеріалів та тез доповідей у збірниках науково-технічних конференцій.

Сфера наукових інтересів: 

е-mail: maryna.malakhova@karazin.ua
ORCID: 0000-0001-5082-5279

Scopus Author ID:

 

 
Турбін Петро Васильйович
Доцент кафедри електроніки та управляючих систем,  кандидат фізико-математичних наук

Має понад 120 наукових публікацій серед яких: 35 публікацій у виданнях, які розміщені в базі Scopus, монографія, розділ у колективній монографії, 4 патенти України на вихід, 3 навчальних посібник з грифом МОН України. Індекс Хірша — 6. Виконує обов’язки заступника головного редактора наукового видання «Журнал фізики та інженерії поверхні».

Сфера наукових інтересів: 

е-mail: petro.turbin@karazin.ua
ORCID: 0000-0003-2213-3042

Scopus Author ID:

 

Богучарський Сергій Іванович
Доцент кафедри електроніки та управляючих систем, кандидат технічних наук 

Сфера наукових інтересів: Дослідження і розробка методів аналізу зображень та відео в умовах складних перетворень, методи та моделі проектування інформаційних систем у комп’ютерних мережах, низькорівневе програмування мережевих інтерфейсів та їх адаптація.

е-mail: sbogucharskiy@karazin.ua                                  

ORCID: 0000-0003-2213-3042

 Scopus Author ID:

 

 
Рало Олександр Миколайович
Старший викладач кафедри електроніки та управляючих систем

Автор 10 наукових статей у виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України

Сфера наукових інтересів: Пов’язані з проблемами  опромінювання, ультрафіолетового випромінювання та електромагнітного впливу, механічного навантаження, аналізом спектрів та реінжиніринга лабораторних  макетів для підвищення якості освіти.

е-mail: olexandr.ralo@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-8757-1601

Scopus Author ID:

 

Осипчук Андрій Володимирович
Старший викладач кафедри електроніки та управляючих систем

Автор  3 статей та кількох доповідей на симпозіумах.

Сфера наукових інтересів: 

е-mail: osypchuk@karazin.ua

Scopus Author ID:

 

 
Варламова Наталя Володимирівна
Старший викладач кафедри електроніки та управляючих систем

Опубліковано 14 наукових праць (з них, 4 статті у фахових виданнях та 10 тез і праць конференцій). 2 статті та 2 тези очікують опублікування.

Сфера наукових інтересів:  Дослідження мультидисциплінарної галузі «Інтернет речей», а саме з розробкою сучасних апаратно-програмних психодіагностичних засобів з можливістю віддаленого керування.

е-mail: nvarlamova@karazin.ua
ORCID: 0000-0001-5117-7293

Scopus Author ID:

 

Єрмоленко Анатолій Васильович
Завідувач  лабораторією «Інтелектуальних електронних систем»

Інженерний склад

Бабій Іван Федорович
Провідний інженер