Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук,

Стєрвоєдов Микола Григорович

е-mail: keus@karazin.ua

n.styervoyedov@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0003-0136-6437

Завідувач кафедри електроніки і управляючих систем. Має стаж педагогічної роботи понад 25 років.У 1972 році закінчив Харківський державний університет ім.. М. Горького. У 1974 році, після служби у армії, був прийнятий до університету, де пройшов шлях від інженера до старшого наукового співробітника.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1992 році був прийнятий на посаду доцента кафедри експериментальної ядерної фізики. У 1994 році присвоєно звання доцента кафедри експериментальної ядерної фізики фізико-технічного факультету.

З 2002 року Стєрвоєдов М.Г. очолив кафедру електроніки та управляючих систем факультету комп’ютерних наук.

Має свою наукову школу та учнів. Під його керівництвом підготовлено та успішно захищено 4 дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук.

Стєрвоєдов М.Г. є досвідченим фахівцем у галузі електроніки, інформаційних та управляючих систем і технологій. Загальна кількість науково-методичних праць – більше 120. З них більш 20 – авторських свідоцтв і патентів, більш 20 – звітів про виконання НДР та ДКР.

Викладає наступні дисципліни:

«Електротехніка та електроніка», «Основи комп’ютерної схемотехніки», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів».

 

Професор, доктор технічних наук,
Андрєєв Фелікс Михайловиче-mail: f.m.andreev@karazin.uaПрофесор кафедри електроніки і управляючих систем Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт. Під моїм керівництвом захищено 5 кандидатьских дисертацій та 1 докторська. Член редколегії журналу «Функціональні матеріали» й двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій Д 64.845.02 (Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут») та Д 64.169.01(«Інституті монокристалів» НАН України).Круг наукових інтересів: теорія нелінійних явищ.

 

 

 

Професор, доктор технічних наук,
Краснобаєв Віктор Анатолійовиче-mail:  v.a.krasnobaev@karazin.uahttps://orcid.org/0000-0001-5192-9918 Професор кафедри електроніки і управляючих систем Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Професор Краснобаєв В.А. має багатий досвід викладання навчальних дисциплін «Теорія інформації та кодування», “Теорія надійності”, ”Телекомунікаційні системи та мережі”, “Теорія технічних систем”, ”Ідентифікація та моделювання технологічних процесів”, ”Загальна методологія дослідження операцій”, “Теорія графів і матриць”, “Автоматизовані системи управління”.Віктор Анатолійович Краснобаєв має заслужені та почесні звання «Залужений винахідник України», «Почесний радист СРСР», є членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

Професор Краснобаєв В.А.  автор більш ніж 400 опублікованих наукових праць, серед яких: 11 підручників та 30 навчальних посібників, 8 монографій, 188 наукових статей, 177 винаходів.

Професор Краснобаєв В.А. веде активну науково-дослідну роботу, активно виступає з доповідями на НТС, приймає участь в наукових конференціях, проводить наукову та організаційно-виховну роботу зі студентами та аспірантами.

Область наукових інтересів: теорія і практика створення швидкодіючих, надійних і стійких до відмов комп’ютерних систем обробки інформації та управління реального часу, що функціонують у непозиційній системі числення залишкових класів.

 

Доцент, кандидат технічних наук,

 Рева Сергій Миколайович

е-mail:  iec-lab@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-2615-9226

Доцент кафедри електроніки і управляючих систем Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

1983 році році закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки (навчався за спеціальністю «Радіотехніка») і отримав диплом за кваліфікацією радіоінженера. З 1983 р. по 1990 рік працював в Харківському фізико-технічному інституті. З 2003 року по теперішній час працював на факультеті комп’ютерних наук на посаді старшого викладача. Є автором багатьох розробок у галузі медичної електроніки та транспорту, а також розробок для наукових установок. Деякі з них відзначені патентами. Має більш ніж 40 публікацій.

 

Доцент, кандидат біологичних наук

 Васильєва Лариса Валентинівна

е-mail:  lvvasilieva@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-7926-3062

З 2006 року працює на факультеті на посаді доцента кафедри моделювання систем і технологій.  Має загальний стаж 43 роки науково-педагогічної роботи.

Васильєва Л. В. на факультеті викладає наступні дисципліни : «Безпека життєдіяльності»- 2 курс. «Методи та системи штучного інтелекту»- 3 курс, «Охорона праці»- 4 курс. «Комп’ютерна ергономіка»- 4 курс, «Чинники успішного працевлаштування»- 5 курс.

Васильєва Л. В. займається науковою роботою, має понад 142 публікації, з яких 14 публікацій за останні роки. Під науковим керівництвом Васильєвої Л.В. підготовлено та захищено більш ніж 40 дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та  магістрів.

Підчас роботи на факультеті виконувала обов’язки заступника декана з навчально- методичної роботи , голови методичної комісії, відповідального виконавця НДР, відповідального за міжнародну діяльність факультету та виконуючого обов’язки завідувача кафедри  моделювання систем і технологій.

Васильєва Л. В. у 2018 році успішно пройшла стажування та підвищення кваліфікації за фахом в «Інституті інформаційних технологій».

 

Доцент, Кандидат технічних наук

Малахова Марина Олегівна

е-mail:  maryna.malakhova@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-5082-5279

Малахова Марина Олегівна у 2010 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» на факультеті комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

У 2016 році закінчила аспіранту факультету комп’ютерних наук ХНУ імені В.Н.Каразіна за спеціальністю «01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи» та у 2018 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук («Моделі та методи визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп’ютеризованої системи управління рентгенівською установкою», науковий керівник – к.т.н., доцент Стєрвоєдов М.Г.).

З 2017 по 2018 роки працювала старшим лаборантом  кафедри електроніки та управляючих систем факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Малахова Марина Олегівна є автором 14 наукових статей у виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України, з яких 3 статті опубліковано у наукових журналах, що входять до міжнародних науковометричних баз: – Scopus, General Impact Factor (ЕС), Google Scholar (США), Academic Resource Index (ЕС) та інших, 1 англомовна робота. Опубліковано також 13 матеріалів та тез доповідей у збірниках науково-технічних конференцій.

На кафедрі викладає дисципліну «Робототехнічні системи»

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук,

Кропотов Олександр Юрійович

е-mail:  kropotov@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-8497-7297

Науково-педагогічний стаж — 34 років. Основні напрямки наукової діяльності пов’язані з вивченням фізико-хімічних основ формування і модифікації мікро- та нано-структур. Кропотов О.Ю. є автором більш ніж 40 наукових праць та 7 патентів.

З 2009 року по теперішній час – доцент кафедри електроніки та управляючих систем  факультету комп’ютерних наук. На факультеті комп’ютерних наук викладає дисципліни «Електротехніка та електроніка», «Веб-технології та веб-дизайн».

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук,

Турбін Петро Васильйович

е-mail:  petro.turbin@karazin.ua

http://orcid.org/0000-0003-2213-3042

Має понад 120 наукових публікацій серед яких: 35 публікацій у виданнях, які розміщені в базі Scopus, монографія, розділ у колективній монографії, 4 патенти України на вихід, 3 навчальних посібник з грифом МОН України. Індекс Хірша — 6. Виконує обов’язки заступника головного редактора наукового видання «Журнал фізики та інженерії поверхні».

На факультеті комп’ютерних наук викладає дисципліну «Теорія ймовірностей» для 2 курсу.

 

Старший викладач

Рало Олександр Миколайович

е-mail:  olexandr.ralo@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0002-8757-1601

Після закінчення у 2009 році факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в 2009 році почав писати кандидацьку роботу на цьому же факультеті, а з 2010 року також почав працювати і інженером першої категорії на факультеті загальної та прикладної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. На даний час Рало Олександр Миколайвич опублікував 4 статі, з котрих 2 входять у перечень ВАК України. Основні напрямки наукової діяльності пов’язані з проблемами  опромінювання, ультрафіолетового випромінювання та електромагнітного впливу, механічного навантаження, аналізом спектрів та реінжиніринга лабораторних  макетів для підвищення якості освіти.

На факультеті комп’ютерних наук допомагає у  викладанні нормативних дисциплін: «Комп’ютерна електроніка». Здійснював керівництво дипломними роботами  магістрів, бакалаврів та спеціалістів.

Старший викладач

Осипчук Андрій Володимирович

е-mail:  osypchuk@karazin.ua

 

Викладач кафедри, стаж роботи на факультеті — 5 років. Закінчив у 2014 році механіко-математичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і отримав диплом магістра за спеціальністю «Інформатика». На даний час є автором 3 статей та кількох доповідей на симпозіумах. На факультеті веде практичні заняття з дисциплін «Електротехніка та електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» та «Веб-технології та веб-дизайн».

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук,

Хруслов Максим Михайлович

е-mail: maksym.khruslov@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-9639-9340

 

У 2004 році закінчив з відзнакою радіофізичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У жовтні 2012 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Радіофізика». З 2004 року по теперішній час працює в Інституті радіофізики та електроніки ім.. О.Я. Усикова НАН України на посаді наукового співробітника.

Основні напрямки його діяльності пов’язані з вивченням просторових розподілів електромагнітних полів, як в ближній, так і в дальній зонах випромінювання монопольних і діелектричних антен СВЧ діапазону.

Викладач

Варламова Наталя Володимирівна

nvarlamova@karazin.ua

https://orcid.org/0000-0001-5117-7293

Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженням мультидисциплінарної галузі «Інтернет речей», а саме з розробкою сучасних апаратно-програмних психодіагностичних засобів з можливістю віддаленого керування.

Опубліковано 14 наукових праць (з них, 4 статті у фахових виданнях та 10 тез і праць конференцій). 2 статті та 2 тези очікують опублікування.

 

 

Викладач

Мус Юрій Сергійович

y.s.mus@karazin.ua

Випускник фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна У 2019 році отримав диплом магістра за спеціальністю “Прикладна фізика”.

Автор 2 тез доповідей на наукових конференціях.

На кафедрі проводить практичні заняття з «Фізика» та «Електротехніка та електроніка».

 

 

 

Завідувач  лабораторії «Інтелектуальних електронних систем»

Єрмоленко Анатолій Васильович

 

 

 

 

 

 

 

Інженерно-технічний персонал:

 

Бабій Іван Федорович

провідний інженер

 

 

 

 

 

 

 

Васильєва Раїса Павлівна

провідний інженер