Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Працівники кафедри

Науково-педагогічний склад:

Завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук, Куклiн Володимир Михайлович, е-mail:v.m.kuklin@karazin.ua kuklinvm1@gmail.com artif.intel@karazin.ua http://orcid.org/0000-0002-0310-1582

Куклін Володимир Михайлович.
Завідувач кафедри штучного інтелекту, професор кафедри матеріалів реакторобудування, доктор фізико-математичних наук, PhD. Області реалізованих наукових інтересів: Опубліковано 150 наукових статей і оглядів, дві монографії з фізики; лекції про інформаційні системи та системи штучного інтелекту; редагується серія наукових праць «Проблеми теоретичної і математичної фізики»; опубліковано десяток книг з макроекономіки, фінансового менеджменту та комерціалізації високих технологій; опубліковано збірники єссе в 2008, 2014 і в 2016 році. В області моделювання фізичних явищ їм з колегами 1). розроблено коректну теорію гідродинамічного динамо; 2). отримана універсальна система рівнянь, що описує турбулентно-хвильову нестійкість; 3). узагальнено підхід до опису спонтанних і індукованих процесів для частинок і струмів в безперервних середовищах; 4). визначено параметри нагріву іонів в моделях Захарова і Силіна модуляционной нестійкості ленгмюровских хвиль; 5). вивчені структурно-фазові перетворення в тонких шарах конвективно нестійкою рідини і газу; 6). знайдений новий поріг індукованого випромінювання; 7). запропоновано нове уявлення про природу ефекту Мессбауера; 8). представлено механізм утворення самоподібних структур в модуляційно-нестійких середовищах; 9). узагальнена теорія потужного гіротрону з урахуванням наявності плазми в активній зоні.
Kuklin Volodymyr M.
Head of a Department of Artificial Intelligence, Professor of Department of Solid State Physics and Reactor Material Science, DSc, PhD. The terms of the realized research interests: He published 150 scientific papers and reviews; two monographs on physics; lectures in the field of information systems and artificial intelligence; edited series «Problems of Theoretical and Mathematical Physics»; published of several books on macroeconomics, financial management and the commercialization of high technology; published of the collections of essays in 2008, 2014 and 2016. In the field of physical phenomena modeling he with colleagues 1). developed correct theory of the hydrodynamic dynamo, 2). obtained a universal system of equations describing the turbulence-wave instability, 3). offered the description of spontaneous and induced processes for particles and currents in continuous media, 4). offered the description of ion heating in models Zakharov and Silin modulation instability of Langmuir waves; 5). studied the structural and phase transformations in thin layers of convective instability of liquid and gas; 6). found a new threshold for stimulated emission; 7). suggested a new view of the nature of the Mössbauer effect; 8). presented the mechanism of self-similar structures in modulation-unstable media; 9). generalized theory powerful gyrotron based on the availability of plasma in the core.

Куклин Владимир Михайлович
Заведующий кафедрой искусственного интеллекта, профессор кафедры материалов реакторостроения, доктор физико-математических наук, PhD. Области реализованных научных интересов: Опубликовано 150 научных статей и обзоров; две монографии по физике; лекции об информационных системах и системах искусственного интеллекта; редактируется серия научных трудов «Проблемы теоретической и математической физики»; опубликовано десяток книг по макроэкономике, финансовому менеджменту и коммерциализации высоких технологий; опубликованы сборники эссе в 2008, 2014 и в 2016 году. В области моделирования физических явлений им с коллегами 1). разработана корректная теория гидродинамического динамо; 2). получена универсальная система уравнений, описывающая турбулентно-волновую неустойчивость; 3). обобщен подход к описанию спонтанных и индуцированных процессов для частиц и токов в непрерывных средах; 4). определены параметры нагрева ионов в одномерных моделях Захарова и Силина модуляционной неустойчивости ленгмюровских волн; 5). изучены структурно-фазовые превращения в тонких слоях конвективно неустойчивой жидкости и газа; 6). найден новый порог индуцированного излучения; 7). предложено новое представление о природе эффекта Мессбауэра; 8). представлен механизм образования самоподобных структур в модуляционно-неустойчивых средах; 9). обобщена теория мощного гиротрона с учетом наличия плазмы в активной зоне.

 

Професор доктор фізико-математичних наук, Яновський Володимир Володимирович

Яновский Владимир Владимирович.
Профессор кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Автор десяти монографий, более 300 научных работ. Под моим научным руководством защищено 5 кандидатских диссертаций и 1 докторская. Член редколегии журнала «Функциональные материалы» и двух специализированных ученных советов по защитам диссертаций Д 64.845.02(Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт») и Д 64.169.01(Институт монокристаллов НАН Украины).
Круг научных интересов: теория нелинейных явлений.

Яновський Володимир Володимирович
Професор кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор десяти монографій, більше 300 наукових робіт. Під моїм керівництвом захищено 5 кандидатьских дисертацій та 1 докторська. Член редколегії журналу «Функціональні матеріали» й двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій Д 64.845.02 (Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут») та Д 64.169.01(«Інституті монокристалів» НАН України).
Круг наукових інтересів: теорія нелінійних явищ.

Yanovsky Vladimir Vladimirovich
Professor of the Department of Artificial Intelligence and Software V.N. Karazin Kharkiv National University.
An author of ten monographs, more than 300 advanced studies. Under my supervision, the five of researchers were awarded PhD and 1 DSc (Doctor of Sciences). Member of the Editorial Board of the journal «Functional Materials» and two Specialized Scientific Council for defend theses D 64.845.02 (National Science Center “Kharkov Institute of Physics and Technology”) and D 64.169.01 (Institute for Single Crystals of NAS of Ukraine).
Circle of scientific interests: theory of nonlinear phenomena.

Професор доктор фізико-математичних наук, Буц В’ячеслав Олександович

https://www.researchgate.net/profile/Vyacheslav_Buts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший викладач Лазурик Валентина Михайлівна

Лазурик В.М.
Старший преподаватель кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Автор двух учебных пособий, двух монографий, больше 100 научных работ, более 10 программных продуктов, научный руководитель более 90 дипломных работ.
Круг научных интересов: разработка программного обеспечения в области радиационных технологий, базы данных, компьютерное моделирование педагогических измерений.

Лазурик В.М.
Старший викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор двох навчальних посібників, двох монографій, більше 100 наукових робіт, більше 10 програмних продуктів, науковий керівник більше 90 дипломних робіт.
Круг наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області радіаційних технологій, бази даних, комп’ютерне моделювання педагогічних вимірів.

Senior teacher of the Department of Artificial Intelligence and Software V.N. Karazin Kharkiv National University.
An author of two train aid, two monographs, more than 100 advanced studies, more than 10 software products, scientific leader, is more than 90 diploma works.
Circle of scientific interests: software development in the areas of radiation technologies, database, computer design of the pedagogical measuring.

Senior programmer.

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Споров Олександр Євгенович

е-mail: sporov@karazin.ua
sporov@yahoo.com
Контактная информация:
г. Харьков, пл. Свободы 6, ауд. 5-20
Тел. 707-50-76

http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SsTGhs8AAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-4610-9656
http://researchgate.net/profile/Alexandr_Sporov

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения

Научные интересы:
искусственный интеллект, распределенные вычисления, операционные системы, компьютерная физика, физика плазмы, плазменная электроника, метаматериалы

Список учебных курсов на текущий год:
Кросс — платформенное программирование (4 семестр, ФКН)
Операционные системы (практикум) (5 семестр, ФКН)
Языки прикладного программирования (учебный модуль) (7 семестр, ФКН)
Введение в компьютерное моделирование (8 семестр, ФТФ)

Споров Олександр Євгенович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення

Наукові інтереси:
штучний інтелект, розподілені обчислення, операційні системи, обчислювальна фізика, фізика плазми, плазмова електроніка, метаматеріали

Перелік курсів, що викладаються в поточному році:
Крос-платформне програмування (4 семестр, ФКН)
Операційні системи (практикум) (5 семестр, ФКН)
Мови прикладного програмування (модуль) (7 семестр, ФКН)
Вступ до комп’ютерного моделювання (8 семестр, ФТФ)

Sporov Oleksandr Evgenovich

PhD, Associated Professor of Department of Artificial Intelligence and Software

Scientific interests:
artificial intelligence, distributed computing, operating systems, computational physics, plasma physics, plasma electronics, metamaterials

Courses:
Cross-platform programming (4 semester, School of Computer Sciences)
Operational Systems (practical work) (5 semester, School of Computer Sciences)
Languages of Applied Programming Мови прикладного програмування (модуль) (7 semester, School of Computer Sciences)
Introduction into Computer Modeling (8 semester, School of Physics and Technology)

Доцент кандидат економічних наук, Владимирова Марина Володимирівна

Доцент кафедры теоретической и прикладной информатики школы математики и информатики и кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Разработчик новых курсов, включая четыре курса для дистанционного обучения. Лектор следующих дисциплин: «Основы алгоритмов», «Вступление в программирование», «Структурное программирование» (Pascal, C), «Объектно-ориентированное программирование (C++, Java)», «Управление проектами», «Менеджмент разработки ПО», «Паттерны проектирования», «Методика преподавания математики и информатики в средней школе».
Автор более чем 70 научных работ, включая два учебника по математике для 5-6 классов, рекомендованных министерством науки и образования Украины. Научный руководитель более чем 150 бакалаврских и магистерских проектов.
Сфера моих научных интересов:
● Разработка имитационных моделей разных уровней абстрации (в области медицины, фармации, экономики, биологии).
● Разработка математических моделей и методов в биологии в области динамической популяции систем.
● Исследование моделей и методов в области менеджмента разработки ПО.
● Разработка и реализация моделей для проблемного обучения математики в средней школе для право и левополушарных школьников.
Имею большой опыт работы в компаниях по разработке ПО.
Являюсь одним из организаторов и директором центра развивающего обучения для детей, начиная с 6 лет.

Vladymyrova Maryna
Professor of School of Mathematics and Mechanical Engineering,
Department of Theoretical and Applied Informatics, Department of Artificial Intelligence and Software Ukrainian National University, Kharkov.
I am developer of new lecturing courses, developer of four basic courses for distance learning. My lecturing are in the following disciplines: «The basics of algorithmization», Pascal, C, C++, Java, «Object-Oriented Design», «Software Management», «Patterns of computer designing», «Teaching methodology of mathematics and computer science both in the university and in the middle and in the high school».
I am author of more than 70 papers, including two textbooks in mathematics for 5-6th grades of public schools, supervisor over 150 bachelor’s and master’s projects.
Research:
● Developing a framework of system simulation modeling of different levels of abstraction (areas of medicine, pharmacy, economics, biology).
● Development of the mathematical models and methods in biology (spatio-temporal dynamics of population systems) (joint project with Glasgow Caledonian University (Scotland)).
● Research and development of the models in area of the project management.
● Research in the field of education by coordination of curricula between Kharkov V.N. Karazin University, Nice Sophia-Antipolis (France), Glasgow Caledonian University (Scotland), Munich Technical University (Germany).
I have extensive experience in software development companies.
One of the organizer and director of children’s educational center for children, ranging from 6.

Владимирова Марина Володимирівна.
Доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики школи математики та інформатики та кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Розробник нових курсів, включаючи чотири курси для дистанційного навчання. Лектор наступних дисциплін: «Основи алгоритмів», «Вступ до програмування», «Структурний програмування» (Pascal, C), «Об’єктно-орієнтоване програмування (C ++, Java)», «Управління проектами», «Менеджмент розробки ПЗ», «Паттерни проектування», «Методика викладання математики та інформатики в середній школі».
Автор більш ніж 70 наукових робіт, включаючи два підручника з математики для 5-6 класів, рекомендованих міністерством науки і освіти України. Науковий керівник більш ніж 150 бакалаврських і магістерських проектів.
Сфера моїх наукових інтересів:
● Розробка імітаційних моделей різних рівнів абстраціі (в області медицини, фармації, економіки, біології).
● Розробка математичних моделей і методів в біології в області діначеской популяції систем.
● Дослідження моделей і методів в області менеджменту розробки ПЗ.
● Розробка і реалізація моделей для проблемного навчання математики в середній школі для право і лівопівкулевих школярів.
Маю досвід роботи в компаніях з розробки ПЗ.
Крім того, — один із організаторів і директор центру розвиваючого навчання для дітей, починаючи з 6 років.

Старший викладач Горбань Анатолій Михайлович

Старший викладач
Горбань Анатолій Михайлович
a.gorban@karazin.ua

 

 

 

 

 

 

Доцент, кандидат технічних наук, Литвинова Олена Сергіївна

Литвинова Олена Сергіївна
e.s.litvinova@karazin.ua
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=doZ12ZEAAAAJ
http://orcid.org/0000-0001-9268-3301
https://www.researchgate.net/profile/Olena_Lytvynova
Доцент кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Автор одного учебного пособия, больше 25 научных работ, двух патентов на полезную модель.
Круг научных интересов: компьютерное моделирование физических процессов, моделирование систем лазерного дистанционного зондирования.

Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор одного навчального посібника, більше 25 наукових праць, двох патентів на корисну модель.
Коло наукових інтересів: комп’ютерне моделювання фізичних процесів, моделювання систем лазерного дистанційного зондування.

Assistant professor of the Department of Artificial Intelligence and Software V.N. Karazin Kharkiv National University.
An author of one train aid, more than 25 scientific papers, two patents.
Circle of scientific interests: computer simulation of physical processes, modeling of systems of laser remote sensing.

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Ніколенко Ірина Геннадіївна

Доцент,
кандидат фізико-математичних наук,
Ніколенко Ірина Геннадіївна
iryna.nikolenko@karazin.ua

 

 

 

 

 

 

Доцент, кандидат фізико-математичних наук, Карась Ірина Вячеславовна

Карась Ірина Вячеславовна
i.v.karas@karazin.ua
http://scholar.google.com.ua/citations?user=g_mxgvsAAAAJ&hl
http://orcid.org/0000-0002-0152-2199
http://researchgate.net/profile/Irina_Karas

Карась Ирина Вячеславовна.
Доцент кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Автор семи учебных пособий, больше 70 научных работ.
Круг научных интересов: компьютерное математическое моделирования явлений и процессов в области физики плазмы и пучков заряженных частиц. Имеет стаж научной работы более 19 лет и стаж научно-педагогической работы 7,5 лет. Работает научным сотрудником Института плазменной электроники и новых методов прискорювання ННЦ «ХФТИ» НАН Украины. Преподавательскую работу начала с 2001г. В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 01.04.20 — физика пучков заряженных частиц. В 2004 году ей присвоено МОН Украины ученое звание — доцент кафедры физики.

Карась Ірина Вячеславівна
Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор семи навчальних посібників, більше 70 наукових робіт.
Круг наукових інтересів: комп’ютерне моделювання явищ та процесів у галузі фізики плазми та пучків заряджених частинок. Вона має стаж наукової роботи більше 19 років та стаж науково-педагогічної роботи 7,5 років. Працює науковим співробітником Інституту плазмової електроніки та нових методів прискорювання ННЦ «ХФТІ» НАН України. Викладацьку роботу розпочала з 2001 р. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.20 – фізика пучків заряджених частинок. У 2004 році їй присвоєне МОН України вчене звання – доцент кафедри фізики.
.

Karas’ Irina Vyacheslavovna
Assistant professor of the Department of Artificial Intelligence and Software V.N. Karazin Kharkiv National University.
An author of seven train aid, two monographs, more than 70 advanced studies.
Circle of scientific interests: computer modeling in the field of plasma physics and the beams of charged particles. She has both: more than 19 years experience of scientific researches and 7.5 years experience of pedagogical work. She works Fellow of the Institute of plasma electronics and new acceleration methods of NSC «KhIPT» of NAS of the Ukraine.
Teaching job beginning with 2001. In 2001 she defended her thesis on the specialty 01.04.20 — physics of charged particle beams. In 2004 she was awarded the academic title of Ukrainian MES — assistant professor of physics.

 

Кандидат технічних наук, доцент
КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна

КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна
Кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Автор навчального посібника, понад 25 наукових статей та тез доповідей, 5 методичних рекомендацій та конспектів лекцій.

Коло наукових інтересів: практична криптографія, технології блокового симетричного шифрування, електронні довірчі послуги.

Викладає дисципліни: Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах; Захищені інформаційно-телекомунікаційних системи; Прикладна криптологія; Теорія чисел, груп, кілець та полів; Моніторинг та аудит безпеки та якості інформаційних систем; Системи моделювання та обробки наукових даних; Основи інформатики та застосування ЕОМ; Медична інформатика.
Виконавець кількох НДР.

КОЛОВАНОВА Евгения Павловна
Кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности информационных систем и технологий Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Автор учебного пособия, более 25 научных статей и тезисов докладов, 5 методических рекомендаций и конспектов лекций.

Круг научных интересов: практическая криптография, технологии блочного симметричного шифрования, электронные доверительные услуги.

Преподает дисциплины: Защита информации в компьютерных системах и сетях; Защищенные информационно-телекоммуникационных системы; Прикладная криптология; Теория чисел, групп, колец и полей; Мониторинг и аудит безопасности и качества информационных систем; Системы моделирования и обработки научных данных; Основы информатики и применения ЭВМ; Медицинская информатика.
Исполнитель нескольких НИР.

KOLOVANOVA Ievgeniia Pavlivna.

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Department of Information Systems and Technologies Security, V.N. Karazin Kharkiv National University.

She is the author of a textbook, more than 25 scientific articles and abstracts of reports, 5 methodical instructions and lecture notes.

Research interests: Practical cryptography, block symmetric encryption technology, electronic trust services.

Teaches disciplines: Information Security in Computer Systems and Networks; Protected Information and Telecommunication Systems; Applied Cryptology; Theory of Number , Groups, Rings and Fields; Monitoring and Audit of the Safety and Quality of Information Systems; Modeling Systems and Processing of Scientific Data; Basics of Informatics and Using of Computers; Medical Informatics.

Performer of several scientific researches.

 

Старший викладач
Гущин Іван Валерійович

Старший викладач
Гущин Іван Валерійович
i.v.gushchin@karazin.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CxGdQcgAAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-1917-716X
https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Gushchin2

Гущин Иван Валрьевич.
Старший преподаватель кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Автор 10 научных работ, научный руководитель более 20 дипломных работ.
Круг научных интересов: разработка программного обеспечения в области анализа данных, компьютерное моделирование физических процессов.

Гущин Іван Валерійович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор 10 наукових робіт, науковий керівник більше 20 дипломних робіт.
Круг наукових інтересів: розробка програмного забезпечення в області аналіза даних, комп’ютерне моделювання фізичних процесів.

Senior teacher of the Department of Artificial Intelligence and Software V.N. Karazin Kharkiv National University.
An author of more than 10 advanced studies , scientific leader, is more than 20 diploma works.
Circle of scientific interests: software development in the areas of data analysis, computer design of the physical processes.

Data analyst.

 

Старший викладач
Мішин Олександр Вікторович

 

Старший викладач
Литвинов Дмитро Миколайович

Старший викладач
Литвинов Дмитро Миколайович
http://litvinov.in.ua
lytvynov@karazin.ua
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0_5R6-EAAAAJ&hl=ru&authuser=2
https://www.researchgate.net/profile/Dmitriy_Litvinov

Литвинов Дмитрий Николаевич
Старший преподаватель кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Ведет курс «Объектно-ориентированное программирование» на Java (см. http://litvinov.in.ua, http://ejudge.litvinov.in.ua). Тренирует факультетские команды по спортивному программированию; является со-организатор «Кубка университета Каразина по программированию» (http://vk.com/karazinuniversityprogrammingc).

Научные интересы:
— компьютерное моделирование в физике и технике;
— методы параллельной обработки, архитектура вычислительных систем.

Литвинов Дмитро Миколайович
Старший викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Веде курс «Об’єктно-орієнетоване програмування» на Java (см. http://litvinov.in.ua, http://ejudge.litvinov.in.ua). Тренує факультетські команди зі спортивного програмування; є співорганізатором «Кубку університету Каразіна з програмування» (http://vk.com/karazinuniversityprogrammingc).

Наукові інтереси:
— комп’ютерне моделювання в фізиці та техніці;
— методи паралельноъ обробки; архітектура обчислювальних систем.

Dmytro Lytvynov
Senior lecturer at the Department of Artificial Intelligence and Software V.N. Karazin Kharkiv National University.
Teaches «Object-oriented pogramming» in Java (see http://litvinov.in.ua, http://ejudge.litvinov.in.ua). Coaches department’s competitive programming teams and co-organizes «Karazin University Programming Cup» (http://vk.com/karazinuniversityprogrammingc).

Research interests:
— numerical simulation methods in physics and technics;
— parallel programming methods and architectures.

 

Доцент
кандидат технічних наук,
Олешко Олег Іванович

Доцент
кандидат технічних наук,
Олешко Олег Іванович
oleg.oleshko@karazin.ua
http://scholar.google.com.ua/citations?user=9iJUpM0AAAAJ
http://orcid.org/0000-0002-3277-0400
http://www.researchgate.net/profile/Oleg_Oleshko
Олешко Олег Иванович
Доцент кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения
Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина.
Автор более 20 научных работ, научный руководитель более 70 дипломных работ.
Более 20 лет опыта профессиональной разработки программного обеспечения.
Круг научных интересов: безопасное программирование, безопасность
информационных и компьютерных систем, криптография.

Олешко Олег Іванович

Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення
Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна.
Автор більше 20 наукових робіт, науковий керівник більше 70 дипломних робіт.
Більше 20 років досвіду професійної розробки програмного забезпечення.
Коло наукових інтересів: безпечне програмування, безпека інформаційних
і комп’ютерних систем, криптографія.

Oleshko Oleg
Assistant professor of the Department of Artificial Intelligence and
Software V.N. Karazin Kharkiv National University.
An author of more than 20 advanced studies, scientific leader of more
than 70 diploma works.
More than 20 years of experience in professional software development.
Circle of scientific interests: secure coding, information and
computer systems security, cryptography.

 

Доцент
кандидат технічних наук,
Малахов Сергей Витальевич

Малахов Сергей Витальевич
е-mail: malakhov@karazin.ua

Доцент кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Автор и соавтор 108 научных трудов, участник 23 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научный руководитель 7 дипломных работ.
Круг научных интересов: системы управления и связь, защита от несанкционированных действий, системы сжатия видеоданных.
Взаимодействует с представителями промышленности и ракетно-космической отрасли.
Исполнитель научных тем двойного назначения.
Научно-педагогический стаж более 25 лет.

МАЛАХОВ Сергій Віталійович
Доцент кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
Автор і співавтор 108 наукових праць, учасник 23 науково-дослідних і дослідно-конструкторських робот, науковий керівник 7 дипломних робіт.
Коло наукових інтересів: системи управління та зв’язок, захист від несанкціонованих дій, системи стиску відеоданих.
Співпрацює с представниками промисловості і ракетно-космічної галузі.
Виконавець наукових тем подвійного призначення.
Науково-педагогічний стаж понад 25 років.

MALAKHOV SERHII
Docent of the Department of Artificial Intelligence and Software V.N. Karazin Kharkiv National University.
Candidate of technical sciences, senior research associate.
The author and coauthor of 108 scientific works, participant 23 research and development works, scientific supervisor of 7 diploma theses.
Circle of scientific interests: control systems and communication, protection against unauthorized actions, systems videodata compression.
Interacts with representatives of the rocket and space industry.
Participant scientific works the dual-use.
The scientific and pedagogical experience is more than 25 years.

 

Викладач
Приймак Олексій Вікторович

Приймак Олексій Вікторович
priymak@mail.com

Приймак Алексей Викторович
Преподаватель кафедры искусственного интеллекта и программного обеспечения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.
Автор 20 научных работ, научный руководитель и консультант 15 дипломных работ.
Круг научных интересов: компьютерное моделирование физических процессов, задач по искусственному интеллекту и теории игр, параллельное программирование на графических процессорах.

Приймак Олексій Вікторович
Викладач кафедри штучного інтелекту і програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Автор 20 наукових робіт, науковий керівник та консультант 15 дипломних робіт.
Круг наукових інтересів: комп’ютерне моделювання фізичних процесів, задач зі штучного інтелекту та теорії ігор, паралельне програмування на графічних процесорах.

Alexey Pryimak
Teacher of the Department of Artificial Intelligence and Software V.N. Karazin Kharkiv National University.

An author of 20 advanced studies, scientific leader and consultant of 15 diploma works.

Circle of scientific interests: computer simulation of physical processes, problems in artificial intelligence and game theory, parallel programming on GPU.

 

Викладач
Самілик Катерина Федорівна

 

кандидат наук, доцент Бєлкін Євгеній Володимирович

Співробітничає з кафедрою наш колега,
Перший аспірант кафедри та ФКН,
кандидат наук, доцент
Бєлкін Євгеній Володимирович
(Канада)

 
 

 

 
 

Співробітничає з кафедрою наш колега,
докторант, кандидат наук, доцент
Кірічок Олександр Віталійович
(Київ)

Співробітничає з кафедрою наш колега,
Доцент
Гахов Андрій Володимирович
(Франція)

Співробітничає з кафедрою наш колега
професор, доктор фізико-математичних наук
Карась В’ячеслав Ігнатович

Професор,
доктор фізико-математичних наук,
Кiндратенко Анатолій Миколайович

 

Інженерно-технічний персонал:

 

Інженер 1категорії
Золотухіна Ольга Вікторовна

 

Інженер 1категорії
Мус Надія Олександрівна

 

Інженер 1категорії
Свистунова Олена Василівна

 

Інженер 1категорії
Сенько Людмила Олександрівна

 

Інженер 1категорії
Калмикова Ксенія Олександрівна

 

Інженер 1категорії

Косенко Олександр Олександрович

 

Інженер 1категорії

Ілляшенко Максим Володимирович

 

Розділи

Сторінки